Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Kplɔ́n Azɔ̌ Ye nú Ye Na Ðò Jehovah Sɛ̀n Wɛ Zɔn Mǐ Yì

Kplɔ́n Azɔ̌ Ye nú Ye Na Ðò Jehovah Sɛ̀n Wɛ Zɔn Mǐ Yì

Nǔ e ko jɛ wá yì lɛ é xlɛ́ ɖɔ wɛnjlatɔ́ yɔyɔ̌ e è jɛ azɔ̌ kplɔ́n jí dó mɛhwenu bonu ye na nɔ ɖ’alɔ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ hwɛhwɛ kpo kanɖodonǔwu kpo lɛ é, nɔ yawu huzu wɛnjlatɔ́ e alɔ bí na lɛ é. (Nùx 22:6; Fili 3:16) Lee a sixu d’alɔ nùkplɔntɔ́ ɖé b’ɛ na lidǒ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ gbɔn é ɖé lɛ ɖíe:

  • Ee è yí gbè nú nùkplɔntɔ́ towe b’ɛ huzu wɛnjlatɔ́ tlolo é ɔ, jɛ azɔ̌ kplɔ́n ɛ jí azɔn ɖokpo. (km-EG 8/15 1) Dǒ wusyɛn lanmɛ n’i nú sinsɛnzɔ́ ɔ ni ɖò taji n’i, bo lɛ́ nyí aca e é nɔ xwedó ɖò aklunɔzán gblamɛ lɛ é sín akpáxwé ɖé. (Fili 1:10) Nɔ ɖɔ xó ɖagbe dó lee Mawuxóɖiɖɔ ɔ nɔ yì gbɔn ɖò xá mitɔn mɛ é wu. (Fili 4:8) Dǒ wusyɛn lanmɛ n’i ɖɔ é ni zán hwenu gègě dó w’azɔ̌ xá nukúnkpénuwutɔ́ gbɛ̌ta ɔ tɔn kpo wɛnjlatɔ́ ɖevo lɛ kpo bo na mɔ tɛn dó ɖu nǔ e ye ko mɔ kpɔ́n lɛ é sín lè.​—Nùx 1:5; km-EG 10/12 6 akpá. 3

  • Enyi nùkplɔntɔ́ towe bló baptɛm gudo hǔn, ma gbɔ wusyɛn dó lanmɛ n’i ó, ma ka lɛ́ gbɔ azɔ̌ kplɔ́n ɛ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ ó, ɖò taji ɔ nú é ma ko fó wema “Wanyiyi Mawu Tɔn” ǎ ɔ nɛ.—km-EG 12/13 7

  • Zǎn nùxwlémɛ e ɖò wɛn é ɖé hwenu e a ɖò azɔ̌ wà xá wɛnjlatɔ́ yɔyɔ̌ ɖé wɛ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ é. Enyi a ɖótó nùxwlémɛ tɔn gudo hǔn, kpa ɛ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo. Ðè wě ɖěɖee na d’alɔ ɛ bɔ alɔ na lɛ́ bí n’i d’eji lɛ é xá ɛ.​—km-EG 5/10 7