Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | DANIYƐLI 1:1–3:30

Gbejininɔ nú Jehovah Nɔ Hɛn Lè Gègě Wá

Gbejininɔ nú Jehovah Nɔ Hɛn Lè Gègě Wá

Tan Eblée atɔn lɛ tɔn sixu hɛn kú e mǐ kudeji bá nɔ gbeji nú Jehovah é syɛn d’eji.

3:16-20, 26-29

Sɔgbe kpo wemafɔ e bɔ d’ewu lɛ é kpo ɔ, etɛ gbejininɔ nú Jehovah ka nɔ byɔ?