Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Septembre 2017

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nɔ Gbeji Hwenu E È Ðè Hɛnnumɔ Towe ɖé Sín Agun Mɛ É

Nɔ Gbeji Hwenu E È Ðè Hɛnnumɔ Towe ɖé Sín Agun Mɛ É

Kpɔ́n video Nɔ Gudo nú Hwɛɖiɖɔ Jehovah Tɔn lɛ kpo Gbejininɔ Kpo: Hɔn nú Nǔnyanyawatɔ́ Ðěɖee Ma Lɛkɔ Sín Hwɛ Yetɔn Gudo Ǎ lɛ É ɔ (kpɔ́n video e ɖò akpáxwé BIBLU mɛ lɛ é mɛ), enɛ gudo hǔn, nǎ xósin nú nùkanbyɔ elɔ lɛ:

  • Ninɔmɛ tɛ ka tɛ́n gbejininɔ mɛjitɔ́ Jani tɔn lɛ tɔn kpɔ́n?

  • Etɛ ka d’alɔ ye bɔ ye nɔ gbeji?

  • Nɛ̌ gbejininɔ yetɔn nú Jehovah ka hɛn lè wá nú Jani gbɔn?