Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nɔ Gbeji Hwenu E È Tɛ́n We Kpɔ́n É

Nɔ Gbeji Hwenu E È Tɛ́n We Kpɔ́n É

Kpɔ́n video Nɔ Gbeji Lee Jezu Nɔ Gbɔn É: Hwenu E È Tɛ́n We Kpɔ́n É ɔ (kpɔ́n video e ɖò akpáxwé BIBLU mɛ lɛ é mɛ), enɛ gudo hǔn, nǎ xósin nú nùkanbyɔ elɔ lɛ:

  • Nɛ̌ è ka gbidi kɔ nú Serge bonu é ni ma nɔ gbeji nú Mawu ó gbɔn?

  • Etɛ ka d’alɔ Serge b’ɛ nɔ gbeji?

  • Nɛ̌ gbejininɔ tɔn ka kpa susu nú Jehovah gbɔn?