Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZEKIEYƐLI 46-48

Nyɔna Ðěɖee Sín Vivǐ Izlayɛli E È Vɔ́ Ð’ayǐ É Na Ðu lɛ É

Nyɔna Ðěɖee Sín Vivǐ Izlayɛli E È Vɔ́ Ð’ayǐ É Na Ðu lɛ É

Nǔmimɔ tɛmpli tɔn e Ezekiyɛli mɔ é dó wusyɛn lanmɛ nú Izlayɛli-ví e yì kannumɔgbenu lɛ é, lobo dó zǒgbe jí ɖɔ nǔɖɔɖ’ayǐ e jɛ nukɔn lɛ é na jɛnu. Sinsɛn-biblo mimɛ̌ ɔ na nɔ tɛn ɖaxó ɖé mɛ nú mɛ e Jehovah dó na lɛ é.

Nǔmimɔ ɔ xlɛ́ ɖɔ tuto, nǔwaɖókpɔ́, kpo ayijayǐ kpo na tíìn

47:7-14

  • Tò ɔ na ɖè sínsɛ́n tɔ́n tawun

  • Xwédo ɖokpo ɖokpo na yí gǔ tɔn

Cobonu è na má ayikúngban ɔ nú togun ɔ ɔ, è na zé akpáxwé bunɔ ɖé ɖó vo b’ɛ na “nyí” Jehovah tɔn

48:9, 10

Nɛ̌ un ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ sinsɛn-biblo Jehovah tɔn ɖò tɛn nukɔntɔn mɛ ɖò gbɛzán ce mɛ gbɔn? (w06-EG 15/4 27-28 akpá 13-14)