Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

ATƆXWƐ

Nùkanbyɔ: Wɛnsagun lɛ ka tíìn dóó à?

Wemafɔ: Ðɛ 103:20

Nùxwlémɛ: Atɔxwɛ elɔ ɖè nǔ e Biblu ɖɔ dó wɛnsagun lɛ wu é kpo lee ye nɔ ɖ’alɔ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ ɖò égbé gbɔn é kpo xlɛ́.

KPLƆ́N NUGBǑ Ɔ MƐ

Nùkanbyɔ: A ka lin ɖɔ nùnywɛ xwitixwiti kún dó gbè ɖokpo ɔ xá Biblu ó wɛ à?

Wemafɔ: Jɔb 26:7

Nugbǒ: Nǔ e Biblu ɖɔ dó nùnywɛ xwitixwiti sín nǔ lɛ wu é sɔgbe.

KPLÉ AGUN TƆN SÍN MƐYLƆWEMA (inv)

Nùxwlémɛ: Un jló na ylɔ mi wá xóɖiɖɔ jinjɔn Biblu jí vɔ̌nu ɖé tɛnmɛ. È na xwlé xóɖiɖɔ enɛ mɛ ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ, fí e mǐ nɔ kplé ɖè ɖò xá ɔ mɛ é. [Sɔ́ mɛylɔwema ɔ jó nú mɛ ɔ, dɔn ayi mɛ ɔ tɔn wá gan e mɛ è na bló kplé aklunɔzán gblamɛ fifo tɔn ɔ é kpo fí e è na bló ɖè é kpo jí, ɖɔ xota xóɖiɖɔ ɔ tɔn.]

Nùkanbyɔ: Mi ka ko yì Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn ɖé mɛ kpɔ́n à? [Enyi é nyɔ́ bló hǔn, xlɛ́ video Nɛ̌ Nǔ lɛ ka Nɔ Yì Gbɔn Ðò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn ɖé Mɛ? ɔ mɛ ɔ.]

NÙXWLÉMƐ HWIÐESUNƆ TƆN

Zǎn kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.