È ɖò mɛ lɛ ylɔ wá kplé wɛ ɖò Îles Cook

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Septembre 2017

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Atɔxwɛ kpodo nugbǒ e kúnkplá Biblu kpo nùnywɛ xwitixwiti kpo é kpan xwíxwlémɛ. Zǎn kpɔ́ndéwú e ɖò finɛ lɛ é dó sɔnǔ nú hwiɖesunɔ tɔn lɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

È Vɔ́ Sinsɛn-Biblo Mimɛ̌ ɔ Ð’ayǐ!

Nǔmimɔ tɛmpli tɔn e Ezekiyɛli mɔ é na jiɖe Jwifu gbejinɔtɔ́ e kpò ɖò ye mɛ e yì kannumɔgbenu lɛ é mɛ é ɖɔ è na vɔ́ sinsɛn-biblo mimɛ̌ ɔ ɖ’ayǐ.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Etɛwu Sinsɛn-Biblo Mimɛ̌ ɔ ka Nɔ Xɔ Akwɛ nú We?

È ko vɔ́ sinsɛn-biblo mimɛ̌ ɔ ɖ’ayǐ b’ɛ lidǒ tawun. Hwɛhwɛ ɔ, a ka nɔ lin tamɛ kpɔ́n dó wǔjɔmɛ e a ɖó bo tuùn Jehovah Mawu lobo ɖò sinsɛn ɛ wɛ é jí à?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nyɔna Ðěɖee Sín Vivǐ Izlayɛli E È Vɔ́ Ð’ayǐ É Na Ðu lɛ É

Nǔmimɔ tɛmpli tɔn e Ezekiyɛli mɔ é xlɛ́ ɖɔ è na vɔ́ sinsɛn-biblo mimɛ̌ ɔ ɖ’ayǐ, bɔ tuto, nǔwaɖókpɔ́, kpo ayijayǐ kpo na ɖò nyɔna ɖěɖee é na hɛn wá lɛ é mɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Gbejininɔ nú Jehovah Nɔ Hɛn Lè Gègě Wá

Tan Eblée atɔn lɛ tɔn sixu hɛn kú e mǐ kudeji bá nɔ gbeji nú Jehovah Mawu é syɛn d’eji.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nɔ Gbeji Hwenu E È Tɛ́n We Kpɔ́n É

Jezu Klisu nɔ gbeji nú Mawu hwenu e è tɛ́n ɛ kpɔ́n é. Gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ lɛ lɔmɔ̌ ka sixu nɔ gbeji nú Mawu ɖò kɔgbidinúmɛ glɔ à?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nɔ Gbeji Hwenu E È Ðè Hɛnnumɔ Towe ɖé Sín Agun Mɛ É

Hwenu e è ɖè hɛnnumɔ mǐtɔn ɖé sín agun mɛ é ɔ, gbeji e mǐ ɖè nú Jehovah é nɔ gbɔn tɛnkpɔn mɛ. Etɛ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na kpó ɖò gbeji?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

A ka Ðò Jehovah Sɛ̀n Wɛ Zɔn Mǐ Yì À?

Daniyɛli sɛ̀n Mawu nú gbɛhwenu tɔn bǐ. É lɔn nú nǔ ɖebǔ gbò kpò nyì ali jí nú aca e é nɔ xwedó ɖò gbigbɔ lixo lɛ é ǎ.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Kplɔ́n Azɔ̌ Ye nú Ye Na Ðò Jehovah Sɛ̀n Wɛ Zɔn Mǐ Yì

Kplɔ́n azɔ̌ wɛnjlatɔ́ yɔyɔ̌ lɛ bonu ye na nɔ ɖ’alɔ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ hwɛhwɛ kpo kanɖodonǔwu kpo. D’alɔ nùkplɔntɔ́ towe nú é ni huzu wɛnjlatɔ́ e alɔ bí na é ɖé.