Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Hwenu E Mǐ Mɔ Yɔkpɔvu ɖé É

Hwenu E Mǐ Mɔ Yɔkpɔvu ɖé É

Hwenu e mǐ mɔ yɔkpɔvu ɖé é ɔ, mǐ ɖó na kàn mɛjitɔ́ tɔn lɛ byɔ. Enɛ na xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖó sísí nú acɛ yetɔn. (Nùx 6:20) Enyi vǐ ɔ ɖɔ mǐ ni byɔ xɔmɛ ɔ, mǐ ɖó na gbɛ́. Enyi mɛjitɔ́ tɔn lɛ ma ɖò finɛ ǎ ɔ, mǐ ɖó na yì bo lɛkɔ wá hweɖevonu.

Enyi vǐ ɔ ko sù, vlafo bɔ xwè tɔn ɖò 15 jɛ 19 vlamɛ ɔ, é na lɛ́ sɔgbe ɖɔ mǐ ni kàn mɛjitɔ́ tɔn lɛ byɔ. Enyi ye ma ɖò xwégbe ǎ ɔ, mǐ sixu kanbyɔ ɛ ɖɔ mɛjitɔ́ tɔn lɛ ka nɔ yí gbè bɔ éɖesunɔ nɔ cyan wema e é na xà lɛ é à jí. Enyi é ɖɔ ɛɛn ɔ, mǐ sixu xwlé è wema ɖé, vlafo bo lɛ́ xlɛ́ ɛ tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jw.org.

Hwenu e mǐ yì mɛ winnyawinnya e ɖó jlǒ é ɖé ba kpɔ́n gbé é ɔ, mǐ ɖó na byɔ ɛ ɖɔ mǐ jló na mɔ mɛjitɔ́ tɔn lɛ. Enɛ na hun ali nú mǐ bɔ mǐ na tinmɛ nǔ e wu mǐ wá é, bo na lɛ́ xlɛ́ wěɖexámɛ ɖejid’ewu e mǐ mɔ ɖò Biblu mɛ nú xwédo lɛ é ye. (Ðɛ 119:86, 138) Sísí e mǐ na ɖó nú mɛjitɔ́ lɛ é na nyí kúnnuɖenú ɖagbe ɖé, bo sixu hun ali ɖevo lɛ nú mǐ bɔ mǐ na má wɛnɖagbe ɔ xá xwédo ɔ.—1Pi 2:12.