Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Wusyɛn Didó Lanmɛ nú Jlǒɖotɔ́ lɛ Bonu Ye Na Nɔ Wá Kplé Lɛ

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Wusyɛn Didó Lanmɛ nú Jlǒɖotɔ́ lɛ Bonu Ye Na Nɔ Wá Kplé Lɛ

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É: Kplé lɛ nɔ hun ali nú mǐ hwebǐnu bɔ mǐ nɔ “jihan . . . nú Mawu Mavɔmavɔ” bo nɔ “kpa susu nú Mawu Mavɔmavɔ.” (Ðɛ 149:1) Ðò kplé lɛ jí ɔ, è nɔ kplɔ́n lee mǐ na wà jlǒ Mawu tɔn gbɔn é mǐ. (Ðɛ 143:10) Hwɛhwɛ ɔ, enyi jlǒɖotɔ́ lɛ kpo Biblu kplɔntɔ́ lɛ kpo jɛ kplé lɛ wá jí ɔ, ye nɔ yawu yì nukɔn.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Yawu ylɔ mɛ ɔ lee é na nyɔ́ bló gbɔn é ɖɔ é ni wá kplé. É byɔ ɖɔ a ni nɔte kaka bonu mi ni jɛ Biblu kplɔ́n jí hwɛ̌ ǎ.—Nǔ 22:17

  • Tinmɛ nǔ e jlǒɖotɔ́ ɔ sixu ɖó nukún é kpo nǔ e jí è na ɖɔ xó dó ɖò kplé e na bɔ d’ewu é hwenu é kpo n’i. Nǔ elɔ lɛ sixu d’alɔ we bɔ a na wà mɔ̌: kplé agun tɔn sín mɛylɔwema, video Nɛ̌ Nǔ lɛ ka Nɔ Yì Gbɔn Ðò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn ɖé Mɛ?, kpodo alɔnuwema Jlǒ Jehovah Tɔn sín nùkplɔnkplɔn 5gɔ́ ɔ kpo 7gɔ́ ɔ kpo kpan

  • D’alɔ. Jlǒɖotɔ́ ɔ ɖó hudo alɔdo tɔn bo na dó sixu wá kplé ɔ alǒ bo na dó mɔ avɔ e sɔgbe é wɛ à? Jinjɔn akpá tɔn ɖò kplé ɔ hwenu, bonu é ni kpɔ́n wema towe lɛ xá we. Sɔ́ ɛ xlɛ́ mɛ ɖevo lɛ