Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Septembre 2016

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ÐƐHAN 142-150

Jehovah Kló Bɔ Susu Jɛxa ɛ Tawun

Jehovah Kló Bɔ Susu Jɛxa ɛ Tawun

145:1-5

Ee Davidi mɔ ɖɔ klókló Jehovah tɔn kún ɖó dogbó ó é ɔ, enɛ sísɛ́ ɛ b’ɛ na kpa susu n’I kaka sɔyi

145:10-12

Davidi ɖɔhun ɔ, akpàkpà nɔ sɔ́ Jehovah sɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ lɛ bɔ ye nɔ ɖɔ xó dó nǔ ɖaxó ɖaxó e É wà lɛ é jí

145:14

Davidi kudeji ɖɔ Jehovah ɖó jlǒ bo lɛ́ kpéwú bo na kpé nukún dó mɛsɛntɔ́ Tɔn lɛ bǐ wu