Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ÐƐHAN 135-141

Lee Jehovah Bló Mǐ Gbɔn É Jiwǔ Tawun

Lee Jehovah Bló Mǐ Gbɔn É Jiwǔ Tawun

Davidi lin tamɛ kpɔ́n dó kúnnuɖenú e ɖò nùɖíɖó Mawu tɔn lɛ mɛ bo xlɛ́ ɖɔ É ɖó jijɔ ɖagbe lɛ é jí. É zán gbɛ̀ tɔn kpo jiɖiɖe kpo dó sɛ̀n Jehovah na.

Ee Davidi lin tamɛ kpɔ́n ganji dó nùɖíɖó lɛ jí é ɔ, enɛ sísɛ́ ɛ b’ɛ kpa susu nú Jehovah:

139:14

  • “Un dokú nú we ɖó a bló mì bɔ un nyɔ́ kpɔ́n ɖesu”

139:15

  • “Hwenu e a ɖò blóbló mì wɛ ɖò nǔglɔ ɔ, hwenu e a ɖò jinjan mì wɛ ɖò nɔ ce xomɛ ɔ, agbaza ce sixu hwla nǔ ɖebǔ dó we ǎ”

139:16

  • “Hwenu e kɛ́n jɛ nɔ ce wu é jɛn a ko mɔ mì; [akpáxwé tɔn lɛ bǐ ɖò wlanwlan ɖò wema towe mɛ, NWT]”