Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Septembre 2016

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

ATƆXWƐ

Nùkanbyɔ: Mǐ bǐ wɛ ɖó hudo gbɔdónúmɛ tɔn ɖò hweɖelɛnu. Fí tɛ mǐ ka sixu mɔ ɖè?

Wemafɔ: 2Kɔ 1:3, 4

Nùxwlémɛ: Atɔxwɛ elɔ gbajɛ̌mɛ nú lee Mawu nɔ dó gbɔ mɔhun nú mɛ gbɔn é.

ATƆXWƐ (wexwɛ gudo tɔn)

Nùkanbyɔ: Mɛɖé lɛ nɔ lin ɖɔ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ɔ, nùɖé wɛ bo ɖò gbɛtɔ́ sín ayi mɛ; mɛ ɖevo lɛ nɔ lin ɖɔ gǎn e gbɛtɔ́ lɛ nɔ dó bo na hɛn fífá wá gbɛ̀ ɔ mɛ é wɛ. Etɛ mi ka lin?

Wemafɔ: Da 2:44

Nùxwlémɛ: Sɔgbe kpo Biblu kpo ɔ, Axɔsuɖuto Mawu Tɔn nyí acɛkpikpa nùjɔnǔ tɔn ɖé. Xota elɔ ɖɔ xó dó nǔ ɖevo e Biblu ɖɔ dó Axɔsuɖuto Mawu Tɔn wu lɛ é jí.

KPLƆ́N NUGBǑ Ɔ MƐ

Nùkanbyɔ: Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ Mawu nɔ kpé nukún dó mǐ wu?

Wemafɔ: 1Pi 5:7

Nugbǒ: Mawu byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni xoɖɛ sɛ́dó emi ɖó é nɔ kpé nukún dó mǐ wu.

NÙXWLÉMƐ HWIÐESUNƆ TƆN

Zǎn kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.