È ɖò kúnnu ɖè nú nawe ɖé kpo vǐ nyɔnu tɔn kpo wɛ ɖò tokpɔn Bengale-Occidental tɔn mɛ ɖò Inde

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Septembre 2016

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Lee è sixu xwlé Atɔxwɛ kpo nugbǒ Biblu tɔn e ɖexlɛ́ ɖɔ Mawu nɔ kpé nukún dó mǐ wu é ɖé kpo mɛ gbɔn é sín kpɔ́ndéwú. Zǎn kpɔ́ndéwú lɛ dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn lɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Xwedó Mawu Mavɔmavɔ Sɛ́n Ɔ”

Etɛ ka nyí tinmɛ è ni xwedó Mawu Mavɔmavɔ sɛ́n ɔ tɔn? Mɛ e wlan Ðɛhan 119gɔ́ ɔ é nyí kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé nú mǐ ɖò égbé.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Hwenu E Mǐ Mɔ Yɔkpɔvu ɖé É

Lee mǐ na wà nǔ gbɔn b’ɛ na jɛgan lobo ɖè sísí xlɛ́ mɛjitɔ́ lɛ é.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Alɔdo ɔ, Mawu Mavɔmavɔ Gɔ́n Wɛ É Nɔ Gosin Wá nú Mì”

Ðɛhan 121gɔ́ ɔ zán xógbe nùjlɛdonǔwu tɔn ɖé lɛ bo dó ɖɔ lee Jehovah nɔ nya xɛ ɖò mɛ jí gbɔn é.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Lee Jehovah Bló Mǐ Gbɔn É Jiwǔ Tawun

Ðò Ðɛhan 139gɔ́ ɔ mɛ ɔ, Davidi kpa susu nú Jehovah ɖó nùɖíɖó jiwǔ Tɔn lɛ wu.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Hɔn nú Fɛ́ca Elɔ lɛ Hwenu E A Ðò Biblu Kplɔ́n Xá Mɛ Wɛ É

Nú mǐ na bló bonu nǔ e kplɔ́n xá Biblu kplɔntɔ́ lɛ wɛ mǐ ɖè é na byɔ ayi yetɔn mɛ ɔ, etɛ lɛ mǐ ka ɖó na nyì alɔ na?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jehovah Kló Bɔ Susu Jɛxa ɛ Tawun

Ðɛhan 145gɔ́ ɔ xlɛ́ lee nǔ cí nú Davidi dó nukún e Jehovah nɔ kpé dó mɛ e ɖò gbeji n’i lɛ é bǐ wu gbɔn é.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Wusyɛn Didó Lanmɛ nú Jlǒɖotɔ́ lɛ Bonu Ye Na Nɔ Wá Kplé Lɛ

Hwɛhwɛ ɔ, enyi jlǒɖotɔ́ lɛ kpo Biblu kplɔntɔ́ lɛ kpo jɛ kplé lɛ wá jí ɔ, ye nɔ yawu yì nukɔn.