Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

●○○ XÓÐƆÐÓKPƆ́ NUKƆNTƆN

Nǔkanbyɔ: Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ wuvɛ̌ e mǐ nɔ mɔ lɛ é kún nyí tódɔnnúmɛ Mawu tɔn ó?

Wemafɔ: Ja 1:13

Hweɖevonu: Etɛwu mǐ ka nɔ mɔ wuvɛ̌?

○●○ MƐBAKPƆ́N NUKƆNTƆN

Nǔkanbyɔ: Etɛwu mǐ ka nɔ mɔ wuvɛ̌?

Wemafɔ: 1Jn 5:19

Hweɖevonu: Nɛ̌ wuvɛ̌ e mǐ nɔ mɔ lɛ é ka nɔ cí nú Mawu?

○○● MƐBAKPƆ́N WEGƆ

Nǔkanbyɔ: Nɛ̌ wuvɛ̌ e mǐ nɔ mɔ lɛ é ka nɔ cí nú Mawu?

Wemafɔ: Eza 63:9

Hweɖevonu: Etɛ Mawu ka na wà dó ɖó nǔ wuvɛ̌ mǐtɔn lɛ nu?