Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JAAN 11-12

Nɔ Sè Wuvɛ̌ Xá Mɛ Jezu Ðɔhun

Nɔ Sè Wuvɛ̌ Xá Mɛ Jezu Ðɔhun

11:23-26, 33-35, 43, 44

Etɛ ka zɔ́n bɔ wuvɛ̌sexámɛ Jezu tɔn dó jiwǔ sɔmɔ̌?

  • Jezu gbɔn ninɔmɛ e mɛ mɛ ɖevo lɛ ɖè é bǐ mɛ kpɔ́n ǎ có, é sɔ́ éɖée ɖó tɛn yetɔn mɛ bo sè wuvɛ̌ xá ye

  • Winnya nɔ hu i dó lee nǔ cí n’i i é ɖiɖexlɛ́ ɖò agbawungba wu ǎ

  • É nɔ ɖè afɔ nukɔntɔn ɔ bo nɔ d’alɔ mɛ ɖěɖee ɖò hudo mɛ lɛ é