Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Wanyiyi Wɛ È Nɔ Dó Tuùn Klisanwun Nǔgbo lɛ Na: Nǔgbo Ni Nɔ Hun Xomɛ nú We

Wanyiyi Wɛ È Nɔ Dó Tuùn Klisanwun Nǔgbo lɛ Na: Nǔgbo Ni Nɔ Hun Xomɛ nú We

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É: Jezu ɖɔhun ɔ, mǐ ɖó na ɖekúnnu nú nǔgbo ɔ dó linlin Mawu tɔn lɛ wu. (Jn 18:37) Mǐ na bo ɖò gbɛ̀ e adingban ɖiɖó kpo nǔagɔwiwa kpo gɔ́ é ɖé mɛ ɔ, nǔgbo ɔ ɖó na nɔ hun xomɛ nú mǐ, mǐ ɖó na nɔ ɖɔ nǔgbo, bo ɖó na nɔ lɛ́ lin tamɛ dó nǔ ɖebǔ e nyí nǔgbo é jí.—1Kɔ 13:6; Fili 4:8.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Kánɖeji bo ma nɔ ɖótó alǒ fúnfún mɛnúɖiɖɔ sín xó lɛ ó.—1Tɛ 4:11

  • Ma nú awě e nɔ xò mɛ ɖevo lɛ é ni nɔ víví nú we ó

  • Nǔ ɖagbe kpo nǔ e nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ lɛ é kpo ni nɔ hun xomɛ nú we

KPƆ́N VIDEO “MI YÍ WǍN NÚ MIÐÉE”: MA NÚ NǓAGƆWIWA NI NƆ HUN XOMƐ NÚ WE Ó, LOƆ, NǓGBO NI NƆ HUN XOMƐ NÚ WE Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NǓKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Ali tɛ nu ‘nǔagɔwiwa ka hun xomɛ nú’ Dɛ̌li ɖè?

  • Nɛ̌ Alisi ka lilɛ jɔ nú xóɖɔɖókpɔ́ é kpo Dɛ̌li kpo tɔn dó ali ɖagbe jí gbɔn?

  • Nǔ ɖagbe tɛ lɛ mɔ̌ jí mǐ ka sixu nɔ ɖɔ xó dó?

Nǔagɔwiwa ni ma nɔ hun xomɛ nú we ó, loɔ, nǔgbo ni nɔ hun xomɛ nú we