Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JAAN 18-19

Jezu Ðekúnnu Nú Nǔgbo Ɔ

Jezu Ðekúnnu Nú Nǔgbo Ɔ

18:36-38a

Jezu ɖekúnnu nú nǔgbo ɔ dó linlin Mawu tɔn lɛ wu

  • ÐÒ XÓÐIÐƆ MƐ: É jla nǔgbo ɔ dó Axɔsuɖuto Mawu tɔn wu kpo kanɖodónǔwu kpo

  • ÐÒ WALƆ MƐ: Gbɛzinzan tɔn xlɛ́ ɖɔ nǔɖɔɖ’ayǐ e ɖò Xó Mawu tɔn mɛ lɛ é nyí nǔgbo

Ðó mǐ nyí ahwanvu Jezu tɔn lɛ wutu ɔ, mǐ lɔmɔ̌ nɔ ɖekúnnu nú nǔgbo ɔ

  • ÐÒ XÓÐIÐƆ MƐ: Mǐ nɔ jla Axɔsuɖuto Mawu tɔn e è ko sɔ́ ɖ’ayǐ, bɔ Klisu nyí Axɔsu na é sín wɛnɖagbe kpo kanɖodónǔwu kpo, enyi è na bo tlɛ ɖò mǐ ko wɛ ɔ nɛ

  • ÐÒ WALƆ MƐ: Mǐ nɔ ɖexlɛ́ gbɔn wǔ e mǐ nɔ ɖó zɔ mlɛ́mlɛ́ é kpo jijɔ Mawu tɔn e mǐ nɔ ɖó lɛ é kpo gblamɛ ɖɔ mǐ ɖò gudo nú acɛkpikpa Jezu tɔn