Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JAAN 13-14

“Kpɔ́ndéwú ɖé Wɛ É Nyí, Bɔ Un Na Mi”

“Kpɔ́ndéwú ɖé Wɛ É Nyí, Bɔ Un Na Mi”

13:5, 12-15

Jezu klɔ́ afɔ nú mɛsɛ́dó tɔn lɛ dó kplɔ́n ye ɖɔ ye ni nɔ sɔ́ yeɖée hwe, bo nɔ wà azɔ̌ e ma hwɛ́n nǔɖe ǎ lɛ é dó nɔví yetɔn lɛ tamɛ.

Nɛ̌ un ka sixu zé nyiɖée hwe gbɔn . . .

  • hwenu e jlɛ alǒ gbemanɔkpɔ́ lɛ fɔ́n é?

  • hwenu e è ɖè wě xá mì alǒ gbɛ́ nǔ nú mì é?

  • hwenu e é byɔ ɖɔ è ni klɔ́ Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn alǒ jlaɖó é?