Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JAAN 9-10

Jezu Nɔ Kpé Nukún Dó Lɛngbɔ̌ Tɔn lɛ Wu

Jezu Nɔ Kpé Nukún Dó Lɛngbɔ̌ Tɔn lɛ Wu

10:1-5, 11, 14-16

Kancica e ɖò lɛngbɔ̌nyitɔ́ ɖé kpo lɛngbɔ̌ tɔn lɛ kpo tɛntin é nɔ jinjɔn nǔtuùntuùn kpo jiɖiɖe kpo jí. Jezu, Lɛngbɔ̌nyitɔ́ Ðagbe ɔ ɖesunɔ tuùn lɛngbɔ̌ tɔn lɛ: hudo yetɔn lɛ, gǎnmaɖó yetɔn lɛ, kpo nǔwukpíkpé yetɔn lɛ kpo. Lɛngbɔ̌ lɛ nɔ tuùn lɛngbɔ̌nyitɔ́ yetɔn, bo nɔ ɖeji dó lee é nɔ kpé nukún dó ye wu gbɔn é wu.

Nɛ̌ Jezu, Lɛngbɔ̌nyitɔ́ Ðagbe ɔ, ka nɔ . . .

  • xò lɛngbɔ̌ tɔn lɛ kplé gbɔn?

  • xlɛ́ ali lɛngbɔ̌ tɔn lɛ gbɔn?

  • nya xɛ ɖò lɛngbɔ̌ tɔn lɛ jí gbɔn?

  • na nǔɖuɖu lɛngbɔ̌ tɔn lɛ gbɔn?