È ɖò wanyiyi Klisanwun tɔn ɖexlɛ́ wɛ ɖò Malawi

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Octobre 2018

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɖebɔdoɖewu dó nǔ e wu gbɛtɔ́ lɛ nɔ mɔ wuvɛ̌ é kpo nǔ e Mawu na wà ɖò ali enɛ nu é kpo jí.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jezu Nɔ Kpé Nukún Dó Lɛngbɔ̌ Tɔn lɛ Wu

Jezu e nyí Lɛngbɔ̌nyitɔ́ Ðagbe ɔ é tuùn lɛngbɔ̌ tɔn lɛ ɖokpo ɖokpo: hudo yetɔn lɛ, gǎnmaɖó yetɔn lɛ kpo nǔwukpíkpé yetɔn lɛ kpo.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nɔ Sè Wuvɛ̌ Xá Mɛ Jezu Ðɔhun

Etɛ ka zɔ́n bɔ wuvɛ̌ e Jezu sè xá mɛ é ka jiwǔ sɔmɔ̌?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Kpɔ́ndéwú ɖé Wɛ É Nyí, Bɔ Un Na Mi”

Jezu kplɔ́n mɛsɛ́dó tɔn lɛ ɖɔ ye ni nɔ sɔ́ yeɖée hwe, bo nɔ wà azɔ̌ e ɖè mɛ kpo lɛ é nú nɔví yetɔn lɛ.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Wanyiyi Wɛ È Nɔ Dó Tuùn Klisanwun Nǔgbo lɛ Na: Nɔ Nyi Alɔ nú Cejɛnnabi kpo Xomɛsin Kpo

Bo na dó yí wǎn nú mɛ Klisu ɖɔhun ɔ, nǔ mɛ ɖevo lɛ tɔn ɖó na nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ, bɔ mǐ na nɔ nyi alɔ nú xomɛsin.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

‘Mi Nyí Gbɛ̀ ɔ Tɔn Ǎ’

Ahwanvu Jezu tɔn lɛ ɖó hudo akɔ́nkpinkpan tɔn, bonu mɛ e lɛlɛ̌ dó ye ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é ma wá hɛn ye blí ó.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Wanyiyi Wɛ È Nɔ Dó Tuùn Klisanwun Nǔgbo lɛ Na: Jɛhun Dó Bǔninɔ Xɔ Akwɛ ɔ Jí

Bo na dó nɔ bǔ ɔ, mǐ ɖó na nɔ ba ɖagbe mɛ ɖevo lɛ tɔn bo lɛ́ sɔ́ hwɛ kɛ ye kpo jlǒ kpo.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jezu Ðekúnnu Nú Nǔgbo Ɔ

Ðó mǐ nyí ahwanvu Jezu tɔn lɛ wutu ɔ, mǐ lɔ nɔ ɖekúnnu nú nǔgbo ɔ ɖò xóɖiɖɔ kpo nǔwiwa mǐtɔn lɛ kpo mɛ.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Wanyiyi Wɛ È Nɔ Dó Tuùn Klisanwun Nǔgbo lɛ Na: Nǔgbo Ni Nɔ Hun Xomɛ nú We

Mǐ na bo ɖò gbɛ̀ e adingban ɖiɖó kpo nǔagɔwiwa kpo gɔ́ é ɖé mɛ ɔ, mǐ ɖó na nɔ ɖɔ nǔgbo, bo ɖó na nɔ lɛ́ lin tamɛ dó nǔ ɖebǔ e nyí nǔgbo é jí, b’ɛ na nɔ lɛ́ hun xomɛ nú mǐ.