Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Octobre 2017

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JOWƐLI 1-4

“Vǐ Mitɔn lɛ, Sunnu kpo Nyɔnu kpo Na Nyí Gbeyiɖɔ”

“Vǐ Mitɔn lɛ, Sunnu kpo Nyɔnu kpo Na Nyí Gbeyiɖɔ”

3:1, 2

Klisanwun yí ami dó ɖè lɛ nɔ ɖ’alɔ ɖò gbeyiɖɔzɔ́ ɔ mɛ. Ye nɔ ɖɔ “azɔ̌ ɖagbeɖagbe e Mawu wà lɛ sín xó” bo nɔ “jla axɔsuɖuto Mawu tɔn sín wɛnɖagbe” ɔ. (Mɛ 2:11, 17-21; Mt 24:14) Lɛngbɔ̌ ɖevo lɛ nɔ nɔ gudo nú ye gbɔn alɔɖiɖó ɖò azɔ̌ enɛ mɛ gblamɛ

3:5

Etɛ ka nyí tinmɛ è ni ‘ylɔ nyikɔ Jehovah tɔn’ ɔ tɔn?

  • Tuùn nyikɔ ɔ

  • Ðǒ sísí nú nyikɔ ɔ

  • Ganjɛ mɛ e ta nyikɔ enɛ ɖè é wu lobo ɖeji dó wǔ tɔn

Kanbyɔ hwiɖée ɖɔ, ‘Nɛ̌ un ka sixu nɔ gudo nú mɛ yí ami dó ɖè lɛ ɖò gbeyiɖɔzɔ́ yetɔn mɛ gbɔn?’