È ɖò tlati Fínfɔ́n Sín Kú ɔ xwlé mɛ wɛ ɖò Tuvalu

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Octobre 2017

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Réveillez-vous kpo nugbǒ e kúnkplá lee è na yí wǎn nú Mawu gbɔn é kpo xwíxwlémɛ. Zǎn kpɔ́ndéwú e ɖò finɛ lɛ é dó sɔnǔ nú hwiɖesunɔ tɔn lɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nǔɖɔɖ’ayǐ Daniyɛli Tɔn Ðɔ Hwenu E Mɛsiya ɔ Na Wá Dó É

Daniyɛli wemata 9 tinmɛ doyidoslɔ́ hwenu e Mɛsiya ɔ na wá é tɔn. Nǔ ɖevo tɛ lɛ ka ɖò nǔɖɔɖ’ayǐ enɛ mɛ?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Lee È Sixu Nyí Mawuxówema ɔ Kplɔntɔ́ Kanɖodonǔwutɔ́ ɖé Gbɔn É

Biblu kplɔnkplɔn kpo kanɖodonǔwu kpo sixu d’alɔ we bɔ a na kpó ɖò gbeji ɖò mɛtɛnkpɔn lɛ hwenu. Amɔ̌, fitɛ a ka ɖó na bɛ́sín?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jehovah Mɔ Sɔgudo Axɔsu lɛ Tɔn Sɛ́dó

Jehovah zán gbeyiɖɔ Daniyɛli bɔ é ɖɔ axɔsuɖuto ɖěɖee na xwetɔ́n bo lɛ́ wá vivɔnu lɛ é kpo axɔsu yetɔn lɛ kpo ɖ’ayǐ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jehovah Nɔ Yí Wǎn nú Xomɛnyínyɔ́, Hwɛ ka Lo?

Etɛ jí xomɛnyínyɔ́ ka jinjɔn? Etɛ nǔ e jɛ ɖò Ozée kpo asì tɔn gbejimanɔtɔ́ Gomɛ́ɛ kpo tɛntin é ka sixu kplɔ́n mǐ?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nǎ Nǔ Towe Ðagbe Hugǎn Bǐ ɔ Jehovah

Enyi a na nǔ towe ɖagbe hugǎn ɔ Jehovah ɔ, é nɔ hun xomɛ n’i bo ka nɔ hɛn lè wá nú we. Etɛ Jehovah ka nɔ kpɔ́n dó mɔ vɔsisa e nyɔ́ hugǎn é?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Zě Gbɛzán Towe Dó Kpa Susu nú Jehovah!

Nùnina xɔ akwɛ ɖé wɛ gbɛ̀ nyí. Mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ zán nǔwukpikpé mǐtɔn lɛ dó wlí yɛ̌yi nú Jehovah, Gbɛnamɛtɔ́ ɔ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Vǐ Mitɔn lɛ, Sunnu kpo Nyɔnu kpo Na Nyí Gbeyiɖɔ”

Nɛ̌ mǐ ka sixu nɔ gudo nú mɛ yí ami dó ɖè lɛ ɖò gbeyiɖɔzɔ́ yetɔn mɛ gbɔn?