Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

A ka Ðò Kati Adlɛsi JW.ORG Tɔn ɔ Zán Wɛ Ganji À?

A ka Ðò Kati Adlɛsi JW.ORG Tɔn ɔ Zán Wɛ Ganji À?

Ðó ya ɖaxó ɔ ɖò sisɛkpɔ wɛ wutu ɔ, Mawuxóɖiɖɔzɔ́ mǐtɔn ɔ mya nukún tawun. (Nùx 24:11, 12, 20) Bo na dó d’alɔ mɛ lɛ ɔ, mǐ sixu zán kati adlɛsi tɔn lɛ dó dɔn ayi yetɔn wá Xó Mawu Tɔn kpo tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn kpo jí. Wuntun ɖé ɖò kati ɔ jí bo nɔ kplá mɛ yì video Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu? jí, kpo mɛylɔylɔ ɖé kpo bá mɔ nǔ ɖevo lɛ alǒ bá byɔ ɖɔ è ni kplɔ́n Biblu xá emi. Mɛɖé lɛ nɔ ba na yí wema lɛ ǎ, loɔ, ye nɔ ɖò gbesisɔmɛ bo na yì tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jí. Ma xò nǔ kpɔ́n dó kati adlɛsi tɔn ɖé nina ye wu ó. É ɖò mɔ̌ có, ma sɔ́ kati adlɛsi tɔn ɔ nú mɛ e ma ɖó jlǒ ɖě ǎ lɛ é ó.

Hwenu e a ɖò azɔ̌ towe lɛ wà wɛ ɖò kéze ɔ mɛ é ɔ, a sixu ɖɔ xó lehun dó fɔ́n jlǒ mɛɖé tɔn nyite: “Un ɖó nùɖé bo jló na na we. Kati elɔ dó tɛn ɛntɛnɛti tɔn ɖé gesí, bɔ a na ɖó mɔjɛmɛ xota vovo lɛ tɔn bo lɛ́ mɔ video lɛ dó xota vovo lɛ jí ɖò finɛ vɔ̌nu.” (Jn 4:7, 8) Ðó kati adlɛsi tɔn ɔ hwe wutu ɔ, a sixu hɛn habǔ dó hwiɖée jí bo na nɔ na mɛ ɖevo lɛ hwebǐnu.