Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | NÙNYWƐXÓ 22-26

“Vǐ E Ðò Kpɛví ɔ, Sɔ́ ɛ Ðó Ali E Jí É Ðó Na Nɔ É”

“Vǐ E Ðò Kpɛví ɔ, Sɔ́ ɛ Ðó Ali E Jí É Ðó Na Nɔ É”

Wěɖexámɛ ɖagbe lɛ ɖò wema Nùnywɛxó tɔn mɛ nú mɛjitɔ́ lɛ. Ði lee atín kpɛví kpɛví lɛ gíngán nɔ zɔ́n bɔ ye nɔ sù lee é jɛ gbɔn é ɖɔhun é ɔ, vǐ lɛ kpinkplɔn nɔ zɔ́n bɔ ye nɔ ba na sɛ̀n Jehovah hwenu e ye sù é.

22:6

  • Vǐ lɛ kpinkplɔn ganji nɔ byɔ hwenu gègě kpo gǎn gègě didó kpo

  • Mɛjitɔ́ lɛ ɖó na sɔ́ kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé ɖ’ayǐ, bo ɖó na nɔ kplɔ́n nǔ vǐ yetɔn lɛ, gbɛ́ nǔ nú ye, dó wusyɛn lanmɛ nú ye, lobo dɔn tó nú ye kpo nùnywɛ kpo

22:15

  • Tódɔnnúmɛ ɔ, mɛkplɔnkplɔn kpo wanyiyi kpo e nɔ jla linlin kpo ayi kpo ɖó é wɛ

  • È sixu sɔ́ alɔ ɖokpo ɔ dó kplɔ́n vǐ lɛ bǐ na ǎ