Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | NÙNYWƐXÓ 1-6

“Ðeji Dó Mawu Mavɔmavɔ Wu kpo Ayixa Towe Bǐ Kpo”

“Ðeji Dó Mawu Mavɔmavɔ Wu kpo Ayixa Towe Bǐ Kpo”

É jɛxa ɖɔ mǐ ni ɖeji dó Jehovah wu bǐ mlɛ́mlɛ́. Tinmɛ nyikɔ tɔn tɔn na mǐ jiɖe ɖɔ é ɖó nǔwukpikpé bo na ɖè akpá e é dó lɛ é bǐ. Ðɛxixo nyí ali taji ɖé bɔ mǐ na gbɔn bo ɖeji dó wǔ tɔn. Nùnywɛxó wemata 3gɔ́ ɔ na mǐ ganjɛwu ɖɔ Jehovah na d’ajɔ mǐ ɖó jiɖe e mǐ ɖó dó wǔ tɔn é wu, é wɛ nyí ɖɔ ‘é na xlɛ́ ali mǐ.’

Mɛ e nɔ mɔ éɖée dó mɔ nùnywɛtɔ́ é . . .

3:5-7

  • nɔ ba alixlɛ́mɛ Jehovah tɔn cobo nɔ wá gbeta lɛ kɔn ǎ

  • nɔ ɖeji dó linlin éɖesunɔ tɔn alǒ gbɛ̀ ɔ tɔn wu

Mɛ e nɔ ɖeji dó Jehovah wu é . . .

  • nɔ tɛnkpɔn bo nɔ ɖó kancica ɖagbe ɖé xá ɛ, gbɔn Biblu kplɔnkplɔn, tamɛ linlin kpo ɖɛxixo kpo gblamɛ

  • nɔ ba alixlɛ́mɛ tɔn gbɔn nugbodòdó Biblu tɔn lɛ biba hwenu e é ɖò gbeta lɛ kɔn wá wɛ é gblamɛ

AKPÁXWÉ TƐ KA XLƐ́ LEE UN NƆ WÁ GBETA LƐ KƆN GBƆN É?

NUKƆNTƆN: Un nɔ wà nǔ e nyɛ lin ɖɔ é nyɔ́ é

NUKƆNTƆN: Un nɔ ba alixlɛ́mɛ Jehovah tɔn, gbɔn ɖɛxixo kpo nùkplɔnkplɔn mɛɖesunɔ tɔn kpo gblamɛ

WEGƆ: Un nɔ byɔ Jehovah ɖɔ é ni kɔn nyɔna tɔn dó gbeta e kɔn un wá é jí

WEGƆ: Un nɔ wà nǔ e sɔgbe kpo nugbodòdó Biblu tɔn lɛ kpo é