Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Lee È Sixu Nɔ Na Xósin Ðagbe lɛ Gbɔn É

Lee È Sixu Nɔ Na Xósin Ðagbe lɛ Gbɔn É

Xósin ɖagbe lɛ nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú agun ɔ. (Hlɔ 14:19) Ye nɔ lɛ́vɔ wà ɖagbe nú mɛ e na lɛ é. (Nùx 15:23, 28) Enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na tɛnkpɔn bɔ é hwe bǐ ɔ, mǐ na nɔ na xósin ɖokpo ɖò kplé ɖokpo ɖokpo jí. Nugbǒ wɛ ɖɔ è kún na ylɔ mǐ hweɖebǔnu e mǐ sɔ́ alɔ dó jǐ é ó. Enɛ wu ɔ, é nyɔ́ ɖɔ mǐ ni sɔnǔ nú xósin gègě.

Xósin ɖagbe ɖé ɔ . . .

  • é nɔ gɛ́dɛ́ ǎ, nɔ nɔ wɛn, lobo nɔ nɔ klewun. Ðò ninɔmɛ gègě mɛ ɔ, è sixu na xósin mɔhun ɖò segɔndu 30 alǒ hwe hú mɔ̌ mɛ

  • è nɔ na kpo xógbe mɛɖesunɔ tɔn lɛ kpo

  • é nɔ nyí xósin e mɛɖé ko na é ɖé vívɔ́ ɖɔ ǎ

Enyi hwi wɛ è ylɔ jɛ nukɔn hǔn, . . .

  • nǎ xósin e bɔkun, bo ɖò tlɔlɔ é nú nùkanbyɔ ɔ

Enyi è ko na xósin ɔ wɛ ɔ, a sixu . . .

  • xlɛ́ lee wemafɔ ɖé cá kàn xá xó ɔ gbɔn é

  • ɖɔ lee xó ɔ kàn gbɛzán mǐtɔn gbɔn é

  • tinmɛ lee è sixu zán nùkplɔnmɛ ɔ gbɔn é

  • ɖɔ nǔ e ko jɛ kpɔ́n bo tɛɖɛ̌ nǔ taji ɖé jí é klewun