Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Octobre 2016

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | NÙNYWƐXÓ 7-11

Ma Lɔn Bonu Ayi Towe Ni Zɛ Gbě Ó

Ma Lɔn Bonu Ayi Towe Ni Zɛ Gbě Ó

Nugbodòdó Jehovah tɔn lɛ sixu cyɔn alɔ mǐ jí. Amɔ̌, cobonu mǐ na ɖu lè yetɔn ɔ, mǐ ɖó na wlan ye dó ayi mǐtɔn mɛ. (Nùx 7:3) Enyi Jehovah sɛntɔ́ ɖé jó ayi tɔn dó bɔ é zɛ gbě ɔ, é nɔ bɔwǔ nú Satáan b’ɛ na zán mɛblɛ́blɛ́ sín wlɛnwín tɔn lɛ dó kpé wǔ tɔn. Nùnywɛxó wemata 7gɔ́ ɔ ɖɔ nyaví e jó ayi tɔn dó b’ɛ flú i é ɖé xó. Etɛ afɔ e é ɖè nyì dò lɛ é ka sixu kplɔ́n mǐ?

  • Satáan nɔ tɛnkpɔn bo na dɔn mǐ yì zɔ nú Jehovah gbɔn nukún, wutu, ɖɛ̌, awɔntín kpo tó mǐtɔn kpo zinzan gblamɛ bá dɔn mǐ dó nǔnyanyawiwa mɛ

  • Nùnywɛ kpo nukúnnúmɔjɛnǔmɛ kpo na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na mɔ nǔ ɖěɖee nǔnyanyawiwa nɔ hɛn gblé dó mɛ wu lɛ é lobo na nyì alɔ nú nǔ e nɔ kóbá mɛ ɖò gbigbɔ lixo lɛ é