Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

RÉVEILLEZ-VOUS!

Nùkanbyɔ: Mɛɖé lɛ nɔ xò nǔ kpɔ́n ɖɔ Jezu ka nɔ gbɛ̀ kpɔ́n nugbǒ à jí, bɔ mɛ ɖevo lɛ ka kudeji ɖɔ nǔ nyí mɔ̌ nugbǒ. Amɔ̌, mɛ ɖevo lɛ nɔ ɖɔ ɖɔ è kún sixu tuùn nugbǒ ɔ ó. Etɛ midɛɛ lɛ ka lin?

Nùxwlémɛ: Réveillez-vous! elɔ ɖɔ xó dó nǔ e kúnnuɖenú lɛ ɖexlɛ́ lɛ é wu.

KPLƆ́N NUGBǑ Ɔ MƐ

Nùkanbyɔ: Etɛ ka nɔ jɛ ɖò kú gudo?

Wemafɔ: Jn 11:11-14

Nugbǒ: Gbè e gbè mɛɖé kú é ɔ, gbɛ̀ tɔn nɔ vɔ ɖó finɛ. Enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na ɖi xɛsi nú nǔ e nɔ jɛ ɖò kú gudo é ǎ. Jezu zé kú jlɛ́ dó amlɔ wu. Ði lee é bló gbɔn nú Lazáa é ɔ, é na “fɔ́n” mɛvívɛ́ mǐtɔn e ko kú lɛ é bonu ye na dó sixu lɛ́ ɖu gbɛ̀ víví ɖò ayikúngban jí.Jɔb 14:14.

KPLÉ AGUN TƆN SÍN MƐYLƆWEMA (inv)

Nùxwlémɛ: Un jló ɖɔ a ni wá xóɖiɖɔ e jinjɔn Biblu jí é ɖé tɛnmɛ vɔ̌nu. È na ɖɔ xó enɛ ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn mɛ, fí e mǐ nɔ kplé ɖè ɖò xá ɔ mɛ é. [Sɔ́ mɛylɔwema ɔ jó nú mɛ ɔ, dɔn ayi mɛ ɔ tɔn wá gan e mɛ è na bló kplé aklunɔzán gblamɛ fifo tɔn ɔ é kpo fí e è na bló ɖè é kpo jí, ɖɔ xota xóɖiɖɔ ɔ tɔn.]

Nùkanbyɔ: Mi ka ko yì Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn ɖé mɛ kpɔ́n à? [Enyi é jɛxa ɔ, xlɛ́ video Nɛ̌ Nǔ lɛ ka Nɔ Yì Gbɔn Ðò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn ɖé Mɛ?]

NÙXWLÉMƐ HWIÐESUNƆ TƆN

Zǎn kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.