Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Mai 2016

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ÐƐHAN 26-33

Nǔ Jehovah Ni Na Akɔnkpinkpan We

Nǔ Jehovah Ni Na Akɔnkpinkpan We

Nǔwiwa mɛhwlɛngán tɔn Jehovah tɔn lɛ flínflín na akɔnkpinkpan Davidi

27:1-3

  • Jehovah hwlɛn Davidi ɖò dɔnkpɛvumɛ tɔn ɖò kinnikinni ɖé sí

  • Jehovah d’alɔ Davidi b’ɛ hu lɔnmɔ ɖé dó nya xɛ ɖò lɛngbɔhwan tɔn jí

  • Jehovah nɔ gudo nú Davidi hwenu e é hu Goliyati é

Etɛ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na kpankɔ́n Davidi ɖɔhun?

27:4, 7, 11

  • Ðɛxixo

  • Mawuxóɖiɖɔ

  • Kplé lɛ yiyi

  • Nùkplɔnkplɔn mɛɖesunɔ tɔn kpo sinsɛn-biblo xwédo tɔn kpo

  • Wusyɛn didó lanmɛ nú mɛ ɖevo lɛ

  • Lee Jehovah ko d’alɔ mǐ gbɔn ɖ’ayǐ lɛ é flínflín