Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ÐƐHAN 19-25

Nǔɖɔɖ’ayǐ lɛ Na Mɔjɛmɛ lɛ Dó Mɛsiya ɔ Wu

Nǔɖɔɖ’ayǐ lɛ Na Mɔjɛmɛ lɛ Dó Mɛsiya ɔ Wu

WEMAFƆ

NǓÐƆÐ’AYǏ

JIJƐ TƆN

Ðɛhan 22:2

É cí ɖɔ Mawu jó è dó wɛ ɖɔhun

Matie 27:46; Maki 15:34

Ðɛhan 22:8, 9

È ɖɔ nùyá n’i hwenu e é ɖò yatín ɔ jí é

Matie 27:39-43

Ðɛhan 22:17

È xwè è dó yatín ɖé wu

Matie 27:31; Maki 15:25; Jaan 20:25

Ðɛhan 22:19

È nyì akɔ dó awu tɔn Lɛ

Matie 27:35

Ðɛhan 22:22

É nɔ nukɔn ɖò nyikɔ Jehovah tɔn jijla mɛ

Jaan 17:6