Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

A ka Ðò JW Library ɔ Zán Wɛ À?

A ka Ðò JW Library ɔ Zán Wɛ À?

Tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn vɔ̌nu ɖé wɛ nú JW Library ɔ, bo na d’alɔ we bɔ a na yí Biblu, wema ɖevo lɛ, video lɛ, kpo xóyidókanji lɛ kpo dó alokan, tablɛti, alǒ ɔdinatɛ́ɛ towe jí.

LEE A SIXU YÍ GBƆN É: Yì ɛntɛnɛti jí, lobo JW Library ɖò fí e è nɔ yí tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn lɛ ɖè é ɖé. Tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn enɛ ɔ ɖè nú alokan, tablɛti kpo ɔdinatɛ́ɛ vovo lɛ kpo. Hwenu e a na ɖò ɛntɛnɛti jí é ɔ, cyan nǔ ɖěɖee a jló na yí dó alokan, tablɛti, alǒ ɔdinatɛ́ɛ towe jí lɛ é. Enyi a ma sixu yì ɛntɛnɛti jí ɖò xwégbe ǎ ɔ, vlafo a sixu wà mɔ̌ ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn mɛ, wemasɛxwetɛn mɛ bǐ tɔn ɖé, alǒ cyber ɖé. Hwenu e a na ko yí wema lɛ dó alokan, tablɛti, alǒ ɔdinatɛ́ɛ towe jí gudo é ɔ, é sɔ́ byɔ ɖɔ a ni yì ɛntɛnɛti jí cobo hun ye ǎ. Ðó è nɔ sɔ́ nǔ yɔyɔ̌ lɛ ɖó JW Library jí hwɛhwɛ wutu ɔ, a ɖó na nɔ yì ɛntɛnɛti jí sín hweɖenu jɛ hweɖenu bo yí nǔ yɔyɔ̌ enɛ lɛ hwenu e ye wá é.

ETƐWU A KA ÐÓ NA YÍ? JW Library nɔ zɔ́n bɔ nùkplɔnkplɔn mɛɖesunɔ tɔn nɔ bɔwǔ, lobɔ é lɛ́ nyɔ́ nú kplé agun tɔn lɛ. É lɛ́vɔ nyɔ́ zán ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ, ɖò taji ɔ, ɖò kúnnuɖiɖe e ma nyí aca tɔn ǎ é hwenu.