Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JƆBU 38-42

Ðɛxixo Dó Mɛ Ðevo lɛ Tamɛ Nɔ Nyɔ́ Jehovah Nukúnmɛ

Ðɛxixo Dó Mɛ Ðevo lɛ Tamɛ Nɔ Nyɔ́ Jehovah Nukúnmɛ

Jehovah byɔ Jɔbu ɖɔ é ni xoɖɛ dó Elifazi, Biludadi, kpo Sofáa kpo tamɛ

42:7-10

  • Jehovah ɖɔ nú Elifazi, Biludadi, kpo Sofáa kpo ɖɔ ye ni yì mɔ Jɔbu lobo sá vɔ̌ e è nɔ dó zo é

  • È byɔ Jɔbu ɖɔ é ni xoɖɛ dó ta yetɔn mɛ

  • Ee Jɔbu xoɖɛ dó ta yetɔn mɛ gudo é ɔ, é mɔ nyɔna yí

Jehovah dó nú Jɔbu tawun ɖó nùɖiɖi tɔn kpo didɛ tɔn kpo wu

42:10-17

  • Jehovah ɖè ya e jì wɛ Jɔbu ɖè é síìn, lobo vɔ́ lanmɛ syɛn hunsin ɖagbe na ɛ

  • Jɔbu sín xɔ́ntɔn lɛ kpo hɛnnumɔ lɛ kpo dó gbɔ n’i ɖó nǔ e xá ɛ lɛ bǐ wutu

  • Jehovah vɔ́ dɔkun Jɔbu tɔn na ɛ, bo na ɛ nǔ e é hɛn bú é donu wè

  • Jɔbu kpo asì tɔn kpo lɛ́vɔ wá ɖó vǐ wǒ

  • Jɔbu nɔ gbɛ̀ nú xwè 140 d’eji, bo mɔ vivǔ tɔn lɛ kaka yì jijimɛ ɛnɛgɔ ɔ jí