Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Lee È Sixu Zán JW Library Gbɔn lɛ É

Lee È Sixu Zán JW Library Gbɔn lɛ É

NÚ NÙKPLƆNKPLƆN:

  • Xà Biblu kpo tɛsi kpo

  • Annuaire, xójlawema lɛ, kpo wema ɖevo lɛ kpo. Zǎn marque-page lɛ (wuntun ɖiɖó wexwɛ lɛ)

  • Sɔnǔ nú kplé agun tɔn lɛ, bo ɖó wuntun xósin lɛ

  • Kpɔ́n video lɛ

ÐÒ KPLÉ LƐ JÍ:

  • Hun wemafɔ e xó xóɖɔtɔ́ ɔ ɖɔ lɛ é. Zǎn Historique (nǔ e a ko hun wá yì lɛ é) bo na dó sixu lɛkɔ yì wemafɔ ɖé jí

  • Ma ɖɔ emi na hɛn wema e é zín lɛ é gègě wá kplé jí ó, é nyɔ́ wà ɔ, zǎn alokan alǒ tablɛti towe ɖò akpáxwé vovo lɛ hwenu bo lɛ́ zán dó jì han lɛ. Han yɔyɔ̌ e ma ko ɖò hanwema e è zín é mɛ ǎ lɛ é ɖò JW Library

ÐÒ SINSƐNZƆ́ Ɔ MƐ:

  • Xlɛ́ nǔ e ɖò JW Library jí é ɖé mɛ e ɖó jlǒ é ɖé, enɛ gudo hǔn, d’alɔ ɛ bonu é ni yí tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn enɛ kpo wema lɛ kpo dó alokan alǒ tablɛti éɖesunɔ tɔn jí

  • Zǎn recherche (nǔbiba) bo dó mɔ wemafɔ ɖé. Enyi xógbe ɖé ma tɔ́n ɖò Lẹdogbedevomẹ Aihọn Yọyọ Tọn e è vɔ́ jla ɖó é mɛ ǎ hǔn, hun Bible avec notes et références ɔ bo lɛ́vɔ ba

  • Xlɛ́ video ɖé mɛ. Enyi xwétɔ́ ɔ ɖó vǐ ɔ, a sixu xò Huzu Xɔ́ntɔn Jehovah Tɔn sín video lɛ ɖokpo n’i. Alǒ a sixu xò video Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu dó sɔ́ Biblu kplɔnkplɔn sín akpàkpà dó lanmɛ nú mɛ. Enyi mɛ ɔ nɔ dó gbè ɖevo hǔn, xlɛ́ ɛ video ɖé dó gbè tɔn mɛ

  • Xlɛ́ wemafɔ ɖé mɛɖé dó gbè ɖevo mɛ ɖò lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn e a ko yí ɖ’ayǐ é ɖé mɛ. Hun wemata ɔ, zǐn wemafɔ ɔ, bo wá zín wuntun e nɔ xlɛ́ lilɛdogbeɖevomɛ ɖevo lɛ é