Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ÐƐHAN 11-18

Mɛ̌ ka Sixu Nɔ Jehovah Xwégbe?

Mɛ̌ ka Sixu Nɔ Jehovah Xwégbe?

Xwé Jehovah tɔn gbè ninɔ wɛ nyí ɖɔ è zun xɔ́ntɔn xá Mawu, bo nɔ ɖeji dó wǔ tɔn lobo nɔ setónú n’i. Ðɛhan 15gɔ́ ɔ tinmɛ nǔ ɖěɖee Jehovah nɔ ɖó nukún ɖò xɔ́ntɔn ɖé sí é.

MƐ E NA NƆ JEHOVAH XWÉGBÉ É ÐÓ NA . . .

  • nɔ nɔ gbeji

  • nɔ ɖɔ nugbǒ lee é ɖè gbɔn ɖò ayi tɔn mɛ é

  • nɔ wlí yɛ̌yi nú Jehovah sɛntɔ́ hàtɔ́ tɔn lɛ

  • nɔ ɖè akpá e é dó lɛ é, enyi é na bo tlɛ vɛwǔ ɔ nɛ

  • nɔ d’alɔ mɛ e ɖò hudo mɛ lɛ é bo ka nɔ ɖó nukún nùɖé ɖò ye sí ǎ

MƐ E NA NƆ JEHOVAH XWÉGBÉ É ÐÓ NA NYÌ ALƆ NÚ . . .

  • mɛnuɖiɖɔ kpo jidómɛ kpo

  • nyanya wiwa nú nɔzo tɔn

  • lè ɖuɖu ɖò nɔví Klisanwun lɛ jí

  • gbɛ̌dido xá mɛ e ma nɔ sɛ̀n Jehovah ǎ alǒ ma nɔ setónú n’i ǎ lɛ é

  • nùɖuɖonǔmɛ