Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

ATƆXWƐ

Nùkanbyɔ: Mi ka lin ɖɔ xó elɔ lɛ na wá jɛnu gbè ɖokpo à?

Wemafɔ: Nǔ 21:3, 4

Nùxwlémɛ: Atɔxwɛ elɔ ɖɔ xó dó lee Mawu na ɖè akpá enɛ e é dó é gbɔn é kpo lè e enɛ na hɛn wá nú mi é kpo jí.

ATƆXWƐ (wexwɛ gudo tɔn)

Nùkanbyɔ: Mi kpɔ́n nùkanbyɔ elɔ. [Xà nùkanbyɔ nukɔntɔn ɔ kpo xósin e mɛ lɛ nɔ na é ɖé lɛ kpo ɖò wexwɛ 32gɔ́ ɔ jí.] Etɛ mi ka lin d’ewu?

Wemafɔ: Ðɛ 83:19

Nùxwlémɛ: Xota elɔ ɖɔ xó dó nǔ ɖevo e Biblu ɖɔ dó nyikɔ Mawu tɔn wu lɛ é jí.

BIBLU KPLƆ́N MƐ

Nùkanbyɔ: Mɛɖé lɛ nɔ lin ɖɔ Mawu sín acɛ mɛ wɛ gbɛ̀ ɔ ɖè. Amɔ̌, mi ka tuùn ɖɔ Biblu kún kplɔ́n mɔ̌ mɛ ó à?

Wemafɔ: 1Jn 5:19

Nùxwlémɛ: Wema elɔ tinmɛ nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ tawun dó xota enɛ kpo ɖevo lɛ kpo wu é hézéhézé.

NÙXWLÉMƐ HWIÐESUNƆ TƆN

Zǎn kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.