Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Asú kpo asì kpo ɖé ɖò tablɛti zán dó kplɔ́n nǔ na wɛ

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Mai 2016

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Lee è sixu xwlé Atɔxwɛ kpo wema Biblu Kplɔ́n Mɛ kpo mɛ gbɔn é sín kpɔ́ndéwú lɛ. Zǎn kpɔ́ndéwú lɛ dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn lɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Ðɛxixo Dó Mɛ Ðevo lɛ Tamɛ Nɔ Nyɔ́ Jehovah Nukúnmɛ

Mawu byɔ Jɔbu ɖɔ é ni xoɖɛ dó xɔ́ntɔn tɔn xomɛmanyɔtɔ́ atɔn lɛ tamɛ. Nɛ̌ è ka dó nú Jɔbu ɖó nùɖiɖi tɔn kpo didɛ tɔn kpo wu gbɔn? (Jɔbu 38-42)

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

A ka Ðò JW Library ɔ Zán Wɛ À?

Nɛ̌ a ka sixu yí tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn enɛ ɔ gbɔn? Nɛ̌ é ka sixu d’alɔ we ɖò kplé agun tɔn lɛ jí kpo sinsɛnzɔ́ ɔ kpo mɛ gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Fífá Mɛ Ninɔ Xá Jehovah Byɔ Ðɔ Mǐ Ni Sɔ́ Vǐ Tɔn Jezu Sù

Nɛ̌ akɔta lɛ ka wà nǔ gbɔn nú acɛkpikpa Jezu tɔn? Etɛwu é ka ɖò taji ɖɔ mǐ ni sɔ́ Axɔsu yí ami dó ɖè Mawu tɔn sù? (Ðɛhan 2)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Mɛ̌ ka Sixu Nɔ Jehovah Xwégbe?

Ðɛhan 15gɔ́ ɔ tinmɛ nǔ ɖěɖee Jehovah Mawu nɔ ɖó nukún ɖò xɔ́ntɔn ɖé sí é.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Lee È Sixu Zán JW Library Gbɔn lɛ É

Lee è sixu zán tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn enɛ dó kplɔ́n nǔ, zán ɖò kplé lɛ jí, bo lɛ́ zán ɖò kúnnuɖegbe gbɔn é.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nǔɖɔɖ’ayǐ lɛ Na Mɔjɛmɛ lɛ Dó Mɛsiya ɔ Wu

Kpɔ́n lee nǔɖɔɖ’ayǐ ɖěɖee kúnkplá Mɛsiya ɔ bo ɖò Ðɛhan 22gɔ́ ɔ mɛ lɛ é jɛ dó Jezu wu gbɔn é.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nǔ Jehovah Ni Na Akɔnkpinkpan We

Etɛ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na kpankɔ́n Davidi ɖɔhun? (Ðɛhan 27)