Asú kpo asì kpo ɖé ɖò tablɛti zán dó kplɔ́n nǔ na wɛ

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Mai 2016

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Lee è sixu xwlé Atɔxwɛ kpo wema Biblu Kplɔ́n Mɛ kpo mɛ gbɔn é sín kpɔ́ndéwú lɛ. Zǎn kpɔ́ndéwú lɛ dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn lɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Ðɛxixo Dó Mɛ Ðevo lɛ Tamɛ Nɔ Nyɔ́ Jehovah Nukúnmɛ

Mawu byɔ Jɔbu ɖɔ é ni xoɖɛ dó xɔ́ntɔn tɔn xomɛmanyɔtɔ́ atɔn lɛ tamɛ. Nɛ̌ è ka dó nú Jɔbu ɖó nùɖiɖi tɔn kpo didɛ tɔn kpo wu gbɔn? (Jɔbu 38-42)

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

A ka Ðò JW Library ɔ Zán Wɛ À?

Nɛ̌ a ka sixu yí tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn enɛ ɔ gbɔn? Nɛ̌ é ka sixu d’alɔ we ɖò kplé agun tɔn lɛ jí kpo sinsɛnzɔ́ ɔ kpo mɛ gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Fífá Mɛ Ninɔ Xá Jehovah Byɔ Ðɔ Mǐ Ni Sɔ́ Vǐ Tɔn Jezu Sù

Nɛ̌ akɔta lɛ ka wà nǔ gbɔn nú acɛkpikpa Jezu tɔn? Etɛwu é ka ɖò taji ɖɔ mǐ ni sɔ́ Axɔsu yí ami dó ɖè Mawu tɔn sù? (Ðɛhan 2)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Mɛ̌ ka Sixu Nɔ Jehovah Xwégbe?

Ðɛhan 15gɔ́ ɔ tinmɛ nǔ ɖěɖee Jehovah Mawu nɔ ɖó nukún ɖò xɔ́ntɔn ɖé sí é.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Lee È Sixu Zán JW Library Gbɔn lɛ É

Lee è sixu zán tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn enɛ dó kplɔ́n nǔ, zán ɖò kplé lɛ jí, bo lɛ́ zán ɖò kúnnuɖegbe gbɔn é.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nǔɖɔɖ’ayǐ lɛ Na Mɔjɛmɛ lɛ Dó Mɛsiya ɔ Wu

Kpɔ́n lee nǔɖɔɖ’ayǐ ɖěɖee kúnkplá Mɛsiya ɔ bo ɖò Ðɛhan 22gɔ́ ɔ mɛ lɛ é jɛ dó Jezu wu gbɔn é.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nǔ Jehovah Ni Na Akɔnkpinkpan We

Etɛ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na kpankɔ́n Davidi ɖɔhun? (Ðɛhan 27)