Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

●○○ XÓÐƆÐÓKPƆ́ NUKƆNTƆN

Nǔkanbyɔ: Fitɛ mǐ ka sixu mɔ alɔdó ɖè bo ɖí xwi xá aluwɛ?

Wemafɔ: 2Kɔ 1:3, 4

Hweɖevonu: Etɛ ka nɔ jɛ ɖò kú gudo?

○●○ MƐBAKPƆ́N NUKƆNTƆN

Nǔkanbyɔ: Etɛ ka nɔ jɛ ɖò kú gudo?

Wemafɔ: Nǔt 9:5, 10

Hweɖevonu: Nukúnɖiɖó tɛ ka ɖè nú mɛkúkú lɛ?

○○● MƐBAKPƆ́N WEGƆ

Nǔkanbyɔ: Nukúnɖiɖó tɛ ka ɖè nú mɛkúkú lɛ?

Wemafɔ: Mɛ 24:15

Hweɖevonu: Fitɛ è ka na fɔ́n mɛ sín kú ɖè?