Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

‘Nǔ Nina Jehovah’

‘Nǔ Nina Jehovah’

Égbé ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu ‘na nǔ Jehovah’ gbɔn? (1Tan 29:5, 9, 14) Ali vovo ɖěɖee nu mǐ sixu sɔ́ jlǒ dó na nǔ dó nɔ gudo nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ sín azɔ̌ ɖò xá mǐtɔn mɛ kpo gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ kpo ɖè é ɖé lɛ ɖíe:

NǓ E È NA GBƆN ƐNTƐNƐTI JÍ LƐ É ALǑ EE È SƆ́ DÓ GBǍVÍ NǓNINA TƆN LƐ MƐ LƐ É NƆ NƆ GUDO NÚ:

 • AZƆ̌ E È NƆ WÀ GBƆN GBƐ̀ Ɔ BǏ MƐ É

  alaxɔ lɛ kpo azɔ̌xɔsa lilɛdógbeɖevomɛ tɔn e ma ɖò alaxɔ mɛ ǎ lɛ é kpo gbigbá, gɔ́ nú nukúnkpíkpé dó ye wu

  wemaxɔmɛ yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ

  mɛ e ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn bǔnɔ ɖé wà wɛ lɛ é

  sɔhɛnmɛ sín azɔ̌ lɛ

  wema lɛ zínzín, video biblo, kpo nǔ e nɔ tɔ́n ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jí lɛ é kpo

 • AKWƐZINZAN AGUN TƆN LƐ

  akwɛzinzan agun tɔn lɛ, ɖi nǔ ɖěɖee è nɔ zán lɛ é kpo nukúnkpíkpé dó Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn wu kpo

  gbeta ɖebǔ e kɔn agun ɔ wá bo na nɔ sɛ́ akwɛ ɖé dó alaxɔ mɛ dó nǔ elɔ lɛ takúnmɛ é:

  • Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn kpo Kpléɖókpɔ́ Sín Xɔ kpo gbigbá gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ

  • Tuto Gudo Ninɔ nú Mɛ Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ tɔn

  • azɔ̌ ɖevo e è nɔ wà gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ lɛ é

KPLÉÐÓKPƆ́ ÐAXÓ LƐ KPO KPLÉÐÓKPƆ́ LƐDO TƆN LƐ KPO

È nɔ sɔ́ akwɛ ɖěɖee è na dó kpléɖókpɔ́ ɖaxó towe takúnmɛ lɛ é gɔ́ nú azɔ̌ e è nɔ wà gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é sín akwɛ lɛ. Enɛ ɔ, è nɔ kpɔ́n azɔ̌ e è nɔ wà gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é sín akwɛ lɛ mɛ bo nɔ kpé nukún dó akwɛzinzan ɖěɖee kúnkplá kpléɖókpɔ́ ɖaxó lɛ, bǔnɔ lɛ, kpo akɔjɔkplé tɔn lɛ kpo lɛ é wu.

È nɔ zán akwɛ ɖěɖee è na dó lɛdo ɖé takúnmɛ lɛ é dó xáya kpléɖókpɔ́ lɛdo tɔn sín nɔtɛn lɛ, dó kpé nukún dó ye wu, bo nɔ lɛ́ zán nú akwɛzinzan lɛdo ɔ tɔn ɖevo lɛ. Lɛdo ɖé sixu wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ emi na na akwɛ emitɔn e kpò ɖ’eji é ɖě dó azɔ̌ e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ wà gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é tamɛ.