Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MƐSƐ́DÓ 6-8

Agun Klisanwun Tɔn Yɔyɔ̌ ɔ Gbɔn Tɛnkpɔn Mɛ

Agun Klisanwun Tɔn Yɔyɔ̌ ɔ Gbɔn Tɛnkpɔn Mɛ

6:1-7; 7:58–8:1

É cí ɖɔ è ɖò vɛ̌ dó nú asúkúsi ɖěɖee nɔ dó Glɛkigbe bo bló baptɛm yɔyɔ̌, lobo gbɛkan dó Jeluzalɛmu ninɔ yetɔn nu lɛ é wɛ ɖɔhun. Nǔagɔwaxámɛ enɛ ka nyí afɔklɛ́nnú nú ye wɛ à? Alǒ ye ɖó suúlu bo nɔte kpɔ́n Jehovah ɖɔ é na jla nǔ lɛ ɖó?

È nyi awinnya dó Etyɛni, bɔ yadonúmɛ syɛnsyɛn zɔ́n bɔ Klisanwun ɖěɖee ɖò Jeluzalɛmu lɛ é hɔn yì Judée kpo Samalíi kpo gbéjí gudo é ɔ, ye túntún da kpò nú sinsɛnzɔ́ yetɔn wɛ à?

Kpo alɔdó Jehovah tɔn kpo ɔ, agun Klisanwun tɔn yɔyɔ̌ ɔ dɛ, bo lɛ́ vunkan.—Mɛ 6:7; 8:4.

KANBYƆ HWIÐÉE ÐƆ, ‘Nɛ̌ un ka ɖò xwi ɖí xá mɛtɛnkpɔn lɛ wɛ gbɔn?’