Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

26 Novembre–2 Décembre

MƐSƐ́DÓ 6-8

26 Novembre–2 Décembre
 • Han 124 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Agun Klisanwun Tɔn Yɔyɔ̌ ɔ Gbɔn Tɛnkpɔn Mɛ”: (Cɛju 10)

  • Mɛ 6:1—É cí ɖɔ è dóvɛ̌ nú asúkúsi ɖěɖee nɔ dó Glɛkigbe ɖò agun ɔ mɛ lɛ é wɛ ɖɔhun (bt-EG 41 akpá. 17)

  • Mɛ 6:2-7—Mɛsɛ́dó lɛ wà nǔɖe dó ɖeɖɛ tagba ɔ (bt-EG 42 akpá. 18)

  • Mɛ 7:58–8:1—Yadonumɛ ɖaxó ɖé vunbla agun ɔ

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Mɛ 6:15—Etɛ ɖɔ wɛ è ka ɖè bo ɖɔ ɖɔ nukúnmɛ Etyɛni tɔn “cí wɛnsagun Mawu tɔn lɛ sín nukúnmɛ ɖɔhun”? (bt-EG 45 akpá. 2)

  • Mɛ 8:26-30—Ali tɛ nu è ka jɔwǔ Klisanwun égbé tɔn lɛ bɔ ye na ɖ’alɔ ɖò azɔ̌ e Filipu wà é ɖɔhunkɔ mɛ ɖè? (bt-EG 58 akpá. 16)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mɛ 6:1-15

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Mɛbakpɔ́n Wegɔ́: (Cɛju 3) Bɛ̌ kpo xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ kpo. Enɛ gudo hǔn, ylɔ̌ mɛ ɔ wá kplé.

 • Mɛbakpɔ́n Atɔngɔ́: (Cɛju 3) Sɔ́ wemafɔ hwiɖesunɔ tɔn, bo xwlé wema nǔkplɔnkplɔn tɔn ɖé mɛ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) lv 32-33 akpá. 16-17

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 109

 • Nǔ Nina Jehovah”: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́ e wu mɛxo agun tɔn ɖé na kpé nukún dó é. Bo na dó bɛ́ ɔ, xò video Nǔ Nina Jehovah ɔ. Xà wema-sɛ́dó-mɛ alaxɔ tɔn e mɛ è dókú nú mɛ ɖè, ɖó nǔnina ɖěɖee è mɔ ɖò xwè sinsɛnzɔ́ tɔn e wá yì é mɛ lɛ é wu é. Ðɔ xó dó lè ɖěɖee nǔ nina nɔ hɛn wá nú mǐ lɛ é wu. Ðɔ xó dó akwɛzinzan agun tɔn sun ɔ tɔn lɛ jí. Mi ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó lee mǐ sixu na nǔ gbɔn é kpo lee è nɔ zán nǔnina enɛ lɛ gbɔn é kpo jí. Kpa agun ɔ nú lee ye nɔ hun alɔ dó na nǔ gbɔn é.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 43, akpá. 19-29

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 67 kpo Ðɛ Kpo