Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MƐSƐ́DÓ 4-5

Ye Kpó Ðò Xó Mawu Tɔn Ðɔ Wɛ kpo Adɔgbigbo Kpo

Ye Kpó Ðò Xó Mawu Tɔn Ðɔ Wɛ kpo Adɔgbigbo Kpo

4:5-13, 18-20, 23-31

Etɛwu mɛsɛ́dó lɛ ka jɛxa bo nyí nǔkplɔnmɛtɔ́? Etɛ ka d’alɔ ye bɔ ye ɖɔ xó kpo jiɖiɖe kpo kpodo adɔgbigbo kpo? “Ye . . . ko zɔn xá Jezu,” Mɛ̌si Ðaxó ɔ, bo kplɔ́n nǔ ɖò gɔ̌n tɔn. (Mɛ 4:13) Nǔ tɛ lɛ mǐ ka sixu kplɔ́n ɖò Jezu gɔ́n, bɔ ye na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na nyí Biblu kplɔnmɛtɔ́ ɖagbe?

Nǔkplɔnmɛ tɛ ka sɔgbe xá wemafɔ e bɔ d’ewu lɛ é?