Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Kɛkɛví lɛ Zinzan Dó Ðekúnnu Hɛn Lè Wá Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ

Kɛkɛví lɛ Zinzan Dó Ðekúnnu Hɛn Lè Wá Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ

Sɔgbe kpo Mɛsɛ́dó wemata 5gɔ́ ɔ kpo ɔ, Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ nɔ yì tɛmpli mɛ, fí e ɖò agbawungba bɔ è sixu mɔ mɛ gegě ɖè é, bá dó jla wɛnɖagbe ɔ. (Mɛ 5:19-21, 42) Égbé ɔ, kɛkɛví lɛ zinzan dó ɖekúnnu ɖò fí e ɖò agbawungba lɛ é ko hɛn lè ɖagbe gegě wá.

KPƆ́N VIDEO KƐKƐVÍ LƐ ZINZAN DÓ ÐEKÚNNU HƐN LÈ WÁ GBƆN GBƐ̀ Ɔ BǏ MƐ Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NǓKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Hwetɛnu è ka jɛ kɛkɛví zán dó ɖekúnnu na jí? Nɛ̌ é ka bɛ́ gbɔn?

  • Hwɛhwɛ ɔ, lè tɛ lɛ kɛkɛví ɖé ka nɔ ɖó hú tavo ɖé?

  • Etɛ kpɔ́ndéwú Mi Jung You tɔn ka sixu kplɔ́n mǐ?

  • Nɛ̌ kpɔ́ndéwú Jacob Salomé tɔn ka xlɛ́ lee kɛkɛví zinzan dó ɖekúnnu xɔ akwɛ sɔ́ é gbɔn?

  • Etɛ kpɔ́ndéwú Annies kpo asú tɔn kpo tɔn ka kplɔ́n mǐ dó lee è sixu zán kɛkɛví ɖé dó ɖekúnnu ganji gbɔn é wu?