Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

19-25 Novembre

MƐSƐ́DÓ 4-5

19-25 Novembre
 • Han 73 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Ye Kpó Ðò Xó Mawu Tɔn Ðɔ Wɛ kpo Adɔgbigbo Kpo”: (Cɛju 10)

  • Mɛ 4:5-13—Piyɛ́ɛ kpo Jaan kpo ‘nyí gbɛtɔ́ yayǎ ɖé kpowun; bo sè wema ɖé ǎ’ có, ye ka jó gbè bo gɔn hun jɛ dó nǔɖiɖi yetɔn jí ɖò acɛkpatɔ́ lɛ, kpo sɛ́nkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo nukɔn ǎ (w08-F 1/9 15, gbǎví; w08-EG 15/5 30 akpá. 6)

  • Mɛ 4:18-20—È dó ya nú Piyɛ́ɛ kpo Jaan kpo có, ye ɖó Mawuxóɖiɖɔ te ǎ

  • Mɛ 4:23-31—Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ ganjɛ gbigbɔ mímɛ́ Jehovah tɔn wu ɖɔ é na zɔ́n bɔ emi na gbó adɔ (it-1-F 141 akpá. 1)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Mɛ 4:11—Ali tɛ nu Jezu ka nyí “awinnya zwe jí tɔn ɔ” ɖè? (it-2-F 591 akpá. 2)

  • Mɛ 5:1—Etɛwu Ananiyasi kpo Safila kpo ka sà ayikúngban yetɔn? (w13-EG 1/4 15 akpá. 4)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mɛ 5:27-42

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 3) Bɛ̌ kpo xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ kpo. Mɛ ɔ ɖɔ nǔ e mɛ lɛ nɔ ɖɔ dó gbɛ́ wɛn ɔ ɖò xá mitɔn mɛ é ɖé.

 • Mɛbakpɔ́n Nukɔntɔn: (Cɛju 3) Bɛ̌ kpo xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ kpo. Mɛ ɔ ɖɔ nú we ɖɔ emi kún nyí Klisanwun ó.

 • Mɛbakpɔ́n Wegɔ Sín Video: (Cɛju 5) Xò video ɔ bonu mi ɖɔ xó ɖó kpɔ́ d’eji.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 82

 • Kɛkɛví lɛ Zinzan Dó Ðekúnnu Hɛn Lè Wá Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ”: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́ e wu nukúnkpénuwutɔ́ sinsɛnzɔ́ tɔn na kpé nukún dó é. Xò video ɔ. Enyi agun ɔ nɔ zán tavo alǒ kɛkɛví dó ɖekúnnu agbawungba tɔn ɖò xá ɔ mɛ hǔn, xlɛ́ lee è nɔ tɛ́ tavo ɔ ɖó é alǒ lee kɛkɛví ɔ nɔ nɔ é kpléwatɔ́ lɛ. Ðɔ tuto ɖěɖee agun ɔ bló nú kúnnuɖiɖe agbawungba tɔn lɛ é. Enyi hwenu kpò hǔn, ɖɔ nǔ ɖagbe e ko jɛ kpɔ́n ɖò kúnnuɖiɖe agbawungba tɔn ɔ hwenu ɖò xá mitɔn mɛ é ɖé, alǒ nǔ è ni bló vɔ̌ bló tɔn. Tinmɛ lee wɛnjlatɔ́ lɛ sixu ɖ’alɔ ɖ’emɛ gbɔn é.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 43 akpá. 8-18

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 64 kpo Ðɛ Kpo