Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MƐSƐ́DÓ 1-3

È Kɔn Gbigbɔ Mímɛ́ Dó Agun Klisanwun Tɔn Jí

È Kɔn Gbigbɔ Mímɛ́ Dó Agun Klisanwun Tɔn Jí

2:1-8, 14, 37, 38, 41-47

Jwifu ɖěɖee wá Jeluzalɛmu ɖò Pantekotu 33 H.M. tɔn hwenu lɛ é gegě tíìn bo gosin akɔta ɖevo lɛ mɛ. (Mɛ 2:9-11) Ye nɔ xwedó Mɔyizi Sɛ́n ɔ, é ɖò mɔ̌ có, ye sixu ko nɔ tò ɖevo lɛ mɛ nú gbɛzán yetɔn bǐ. (Jel 44:1) Enɛ wu ɔ, ye mɛ ɖé lɛ sixu ko ɖi tò enɛ lɛ mɛ nu lɛ, bo nɔ lɛ́ ɖɔ xó ye ɖɔhun, bɔ è sɔ́ na tuùn ɖɔ Jwifu wɛ ye nyí ǎ. Hwenu e mɛ ɖěɖee gosin tò tɛnmɛ tɛnmɛ enɛ lɛ mɛ lɛ é 3 000 bló baptɛm é ɔ, agun Klisanwun tɔn wá huzu akɔjɔkplé sín agun ɖé ajijimɛ. Aca vovo wɛ ye ɖó có, “ayihɔngbe ayihɔngbe ɔ, ye nɔ yì kplé ɖò sinsɛnxɔ mɛ [ɖò kɔnɖókpɔ́ mɛ].”—Mɛ 2:46.

Nɛ̌ a ka sixu xlɛ́ ɖɔ mɛ elɔ lɛ sín nǔ nɔ ɖu ayi mɛ nú emi nǔgbo nǔgbo gbɔn?

  • Mɛ ɖěɖee gosin tò ɖevo lɛ mɛ bo ɖò xá towe mɛ lɛ é

  • Nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo e gosin tò ɖevo lɛ mɛ bo ɖò agun towe mɛ lɛ é