Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔwaɖókpɔ́ Bá Dó Ðekúnnu Ðò Xá E Mɛ È Nɔ Dó Gbè Gegě Ðè lɛ É

Nǔwaɖókpɔ́ Bá Dó Ðekúnnu Ðò Xá E Mɛ È Nɔ Dó Gbè Gegě Ðè lɛ É

Hwɛhwɛ ɔ, enyi è dó wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ lɛ dó anɔ̌nugbe yetɔn mɛ ɔ, ye nɔ yawǔ yí hugǎn. Vlafo enɛ wɛ na ko zɔ́n bɔ ɖò Pantekotu 33 H.M. tɔn ɔ, ‘Jwifu e nɔ xwedó Mawu sɛ́n ɔ bo gosin tò e ɖò ayikúngban jí é bǐ mɛ’ lɛ é nɔ dó gbè ɖokpo ɖó kpɔ́, ɖi Ebléegbe alǒ Glɛkigbe có, Jehovah bló tuto bɔ ye sè wɛnɖagbe ɔ dó ‘gbè yetɔn yetɔn’ mɛ. (Mɛ 2:5, 8) Ðò xá ɖěɖee mɛ è nɔ dó gbè gegě ɖè ɖò égbé lɛ é ɔ, agun ɖěɖee nɔ bló kplé lɛ dó gbè vovo mɛ lɛ é sixu nɔ ɖekúnnu ɖò xá ɖokpo ɔ lɛ mɛ. Nɛ̌ wɛnjlatɔ́ e ɖò agun mɔhun lɛ mɛ lɛ é ka sixu wà nǔ ɖó kpɔ́ bo na ɖekúnnu nú mɛ lɛ bǐ, lobo ka na lɛ́ nyi alɔ nú kúnnuɖiɖe ɖò xá ɖokpo ɔ mɛ ɖò ali e ma sɔgbe ǎ é nu, bo gɔn xomɛsin dó xomɛ nú xwétɔ́ lɛ gbɔn?

  • Xóɖɔɖókpɔ́ (Nǔx 15:22): Nukúnkpénuwutɔ́ sinsɛnzɔ́ tɔn lɛ ɖó na ɖɔ xó ɖó kpɔ́, bo ba wlɛnwín wɛnɖagbejijla tɔn e na sɔgbe xá mɛ bǐ é. Enyi xá e ɖò agun ɖěɖee nɔ ɖɔ Mawuxó dó gbè ɖevo mɛ lɛ é sín acɛ mɛ lɛ é ma sukpɔ́ ǎ ɔ, ye sixu jló ɖɔ agun towe ni jó xwé ɖěɖee ɖò xá yetɔn mɛ lɛ é dó. É ɖò mɔ̌ có, enyi ye ma nɔ kpéwú bo nɔ w’azɔ̌ ɖò fí e ɖò acɛ yetɔn mɛ lɛ é hwɛhwɛ ǎ, ɖó fí lɛ lín bo lɛ́ sukpɔ́ wutu ɔ, ye sixu jló ɖɔ a ni ma jó xwé ɖebǔ dó ó, loɔ, enyi mɛɖé ɖò fí enɛ lɛ bo ɖó jlǒ hǔn, hwi ni ɖɔ nú emi. (od 93 akpá. 37) Alǒ ye sixu byɔ ɖɔ agun towe ni ba mɛ ɖěɖee nɔ dó gbè agun yetɔn tɔn lɛ é xá emi bo sɛ́ adlɛsi yetɔn dó emi. (km-EG 7/12 5, gbǎví) Hɛn d’ayi mɛ ɖɔ ɖò fí ɖé lɛ ɔ, mɛ lɛ sixu nɔ dó gbè gegě ɖò xwé ɖokpo ɔ gbè. Tuto e è na bló bo w’azɔ̌ gbɔn xá lɛ mɛ lɛ é ɖó na sɔgbe xá lee sɛ́n tò ɔ tɔn byɔ ɖɔ è ni zán nǔ e kan toví lɛ é gbɔn é.

  • Nǔwaɖókpɔ́ (Efɛ 4:16): Nɔ xwedó alixlɛ́mɛ ɖebǔ e nukúnkpénuwutɔ́ sinsɛnzɔ́ tɔn towe na na lɛ é télélé. A ɖò Biblu kplɔ́n xá mɛɖé wɛ, bɔ gbè e é yí wǎn na hugǎn é gbɔn vo nú gbè e agun towe nɔ dó é wɛ à? Enyi a bló tuto bonu agun alǒ kánɖó e sɛkpɔ bo nɔ dó nǔkplɔntɔ́ ɔ sín gbè é ɖé sín mɛɖé nɔ kplɔ́n Biblu xá ɛ ɔ, é sixu yawǔ yì nukɔn.

  • Sɔnǔ ɖ’ayǐ (Nǔx 15:28; 16:1): Enyi xwétɔ́ ɖé ɖò xá mitɔn mɛ, bo nɔ dó gbè ɖevo hǔn, tɛ́n kpɔ́n bo jla wɛn ɔ ɛ. Bo na dó sɔnǔ ɖ’ayǐ ɔ, a sixu ba dò nú gbè ɖěɖee mɛ lɛ nɔ dó ɖò xá towe mɛ lɛ é, lobo yí lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn lɛ kpo video lɛ kpo dó alokan alǒ tablɛti towe jí dó gbè enɛ lɛ mɛ jɛ nukɔn. A sixu lɛ́ zán JW Language dó kplɔ́n lee è nɔ dó gbè mɛ ɖò gbè ɖé lɛ mɛ gbɔn é.