Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | NAXUMU 1–XABAKUKU 3

Kpò Ðò Wunzɛn Ðò Gbigbɔ Lixo Bo Ván Kàn Dó Azɔ̌ Wu

Kpò Ðò Wunzɛn Ðò Gbigbɔ Lixo Bo Ván Kàn Dó Azɔ̌ Wu

Xab 1:5, 6

Kún e Babilɔnunu lɛ ɖò na sú dó nú Judáa wɛ ɖò malin-malin mɛ é sixu ko cí nǔ e ma sixu jɛ ǎ é ɖɔhun. Acɛ Ejipu tɔn glɔ wɛ Judáa ɖè hwenɛnu. Kaludéenu lɛ ka ɖó hlɔnhlɔn sɔ Ejipu ǎ. Gɔ́ na ɔ, Jwifu gègě lin gbeɖé ɖɔ Jehovah na lɔn bɔ è na sú Jeluzalɛmu kpo tɛmpli tɔn kpo sín kún dó ǎ. É ɖò mɔ có, nǔɖɔɖ’ayǐ ɔ na jɛnu bɔ Xabakuku ɖó na nɔte kpɔ́n ɛ gbɔn wunzɛn ninɔ ɖò gbigbɔ lixo kpo kàn vínván dó azɔ̌ wu kpo gblamɛ.

Etɛ ka ɖexlɛ́ mì ɖɔ gbɛ̀ elɔ sín vivɔ ko ɖò kɛnnɛkɛnnɛ?

Nɛ̌ un ka sixu kpó ɖò wunzɛn ɖò gbigbɔ lixo lobo ván kàn dó azɔ̌ wu gbɔn?