Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Kpò Ðò Wunzɛn Ðò Gbigbɔ Lixo Bo Ván Kàn Dó Azɔ̌ Wu Hwenu E Ninɔmɛ Towe lɛ Huzu É

Kpò Ðò Wunzɛn Ðò Gbigbɔ Lixo Bo Ván Kàn Dó Azɔ̌ Wu Hwenu E Ninɔmɛ Towe lɛ Huzu É

È sixu xógló huzuhuzu lɛ ǎ, taji ɔ, ɖò azǎn gudogudo tɔn elɔ lɛ mɛ ǎ. (1Kɔ 7:31) Huzuhuzu ɖagbe alǒ nyanya lɛ sixu wá wà nǔ dó sinsɛn-biblo mǐtɔn wu, lobo d’akpà kancica e ɖò mǐ kpo Jehovah kpo tɛntin é wu, enyi mǐ ɖó nukún tɔn kpo mǐ gbɔ kpo ɔ nɛ. Etɛ ka na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na kpó ɖò wunzɛn ɖò gbigbɔ lixo, lobo ván kàn dó azɔ̌ wu ɖò huzuhuzu lɛ hwenu? Kpɔ́n video Lidǒ Ðò Gbigbɔ Lixo Ðò Tɛnsisɛ Hwenu ɔ, enɛ gudo hǔn, nǎ xósin nú nùkanbyɔ elɔ lɛ:

  • Wě tɛ nɔví sunnu ɖé ka ɖè xá tatɔ́ xwédo tɔn ɔ?

  • Nɛ̌ nugbodòdó e ɖò Matie 7:25 mɛ é ka sɔgbe xá ninɔmɛ xwédo ɔ tɔn gbɔn?

  • Nɛ̌ xwédo ɔ ka sɔnǔ jɛ nukɔn nú tɛnsisɛ ɔ gbɔn? Nɛ̌ enɛ ka d’alɔ ye gbɔn?

  • Etɛ ka d’alɔ xwédo ɔ bɔ ye kpéwú bo bló huzuhuzu lɛ ɖò agun ɔ kpo xá ɔ kpo mɛ?

Huzuhuzu taji e un bló ɖò azǎnví elɔ lɛ mɛ lɛ é:

Nɛ̌ un ka sixu zán nugbodòdó ɖěɖee ɖò video ɔ mɛ lɛ é ɖò ninɔmɛ ce mɛ gbɔn?