Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ABUDIYASI 1–JONASI 4

Nùwanyido Towe lɛ Ni Kplɔ́n Nǔ We

Nùwanyido Towe lɛ Ni Kplɔ́n Nǔ We

Tan Jonasi tɔn xlɛ́ ɖɔ Jehovah kún nɔ jó mǐ dó hwenu e mǐ wà nǔ nyì dò é ó. É ɖò mɔ̌ có, é nɔ ɖó nukún ɖɔ nǔ e mǐ wà nyì dò lɛ é ni kplɔ́n nǔ mǐ bonu mǐ ni bló huzuhuzu e jɛ lɛ é.

Jon 1:3

Etɛ Jonasi ka wà nyì dò hwenu e Jehovah ɖè azɔ̌ n’i é?

Jon 2:2-11

Etɛ Jonasi ka xoɖɛ bo byɔ? Xósin tɛ Jehovah ka na ɛ?

Jon 3:1-3

Nɛ̌ Jonasi ka xlɛ́ ɖɔ nùwanyido emitɔn lɛ kplɔ́n nǔ emi gbɔn?