Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nùkplɔnmɛ E Ðò Wema Jonasi Tɔn Mɛ lɛ É

Nùkplɔnmɛ E Ðò Wema Jonasi Tɔn Mɛ lɛ É

Jehovah jó tan sunnu kpo nyɔnu kpo nùɖitɔ́ lɛ tɔn dó nyì Xó tɔn mɛ, bá dó kplɔ́n nǔ xɔ akwɛ lɛ mǐ. (Hlɔ 15:4) Etɛ wema Jonasi tɔn ka kplɔ́n we? Kpɔ́n video Sinsɛn-Biblo Xwédo Tɔn: Jonasi​—Nùblawukúnúmɛ Jehovah Tɔn Ni Kplɔ́n Nǔ We ɔ, enɛ gudo hǔn, nǎ xósin nú nùkanbyɔ elɔ lɛ:

  • Wuvɛ̌ tɛ lɛ wɛnjlatɔ́ atɔn e ɖò video ɔ mɛ lɛ é ka mɔ?

  • Enyi è gbɛ́ nǔ nú mǐ alǒ mǐ hɛn wǔjɔmɛzɔ́ sinsɛnzɔ́ tɔn mǐtɔn bú ɔ, nɛ̌ wema Jonasi tɔn ka sixu dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ gbɔn? (1Sa 16:7; Jon 3:1, 2)

  • Nɛ̌ tan Jonasi tɔn ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na kpó ɖò linlin ɖagbe ɖó dó fí e è ɖè nú mǐ bɔ mǐ na nɔ ɖɔ Mawuxó ɖè é wu wɛ gbɔn? (Jon 4:11; Mt 5:7)

  • Nɛ̌ nǔ e gbò Jonasi é ka sixu dó gbɔ nú mǐ hwenu e mǐ ɖò azɔn jɛmagbɔ jɛ wɛ é gbɔn? (Jon 2:2, 3, 8, 10)

  • Etɛ video elɔ ka kplɔ́n we dó lee Biblu xixa kpo tamɛ linlin d’eji kpo nyí nǔ taji ɖé gbɔn é wu?