Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Novembre 2017

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

ATƆXWƐ

Nùkanbyɔ: Mɛ̌ ka nyí nùnamɛtɔ́ ɖaxó hugǎn ɔ ɖò wɛkɛ ɔ mɛ?

Wemafɔ: Ja 1:17

Nùxwlémɛ: Atɔxwɛ elɔ tinmɛ lee mǐ na bló gbɔn bɔ nùnina ɖagbe hugǎn e Mawu na mǐ é na sù nukún mǐtɔn mɛ é.

KPLƆ́N NUGBǑ Ɔ MƐ

Nùkanbyɔ: Nɛ̌ nyikɔ Mawu tɔn ka nɔ nyí?

Wemafɔ: Ðɛ 83:18, nwt

Nugbǒ: Mawu sín nyikɔ nɔ nyí Jehovah.

XWÉDO TOWE SIXU NƆ AWǍJIJƐ MƐ

Xónusɔ́ɖóte: Mǐ ɖò video klewun elɔ e ɖɔ xó dó xwédo jí é xlɛ́ mɛ lɛ wɛ. [Xò Xónusɔ́ɖóte Xwédo Towe Sixu Nɔ Awǎjijɛ Mɛ Tɔn sín video ɔ.]

Nùxwlémɛ: Nú a jló na xà alɔnuwema e xó è ɖɔ ɖò video ɔ mɛ é ɔ, na na ɖokpo we vɔ̌nu alǒ xlɛ́ we lee a sixu yí ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jí gbɔn é.

NÙXWLÉMƐ HWIÐESUNƆ TƆN

Zǎn kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.